Мала академія

Про неї докладно тут. Ще можна поглянути і про Національний центр.

Але про Малу академію докладніше далі.

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.02.2006 N 90
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 лютого 2006 р.
за N 172/12046

Про затвердження Положення про малу академію наук
учнівської молоді

Відповідно до пункту 4 Положення про позашкільний навчальний
заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
6 травня 2001 року N 433 ( 433-2001-п ), і з метою підвищення
якості навчально-виховного процесу та рівня організації роботи
позашкільних навчальних закладів з дослідницько-експериментального
напряму Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про малу академію наук учнівської
молоді (далі - Положення), що додається.
2. Скасувати наказ Міністерства освіти України від 11 лютого
1994 року N 35 "Про затвердження Положення про Малу академію наук
і наукові товариства учнів України" та
адміністративно-господарському департаменту (Ханюк В.А.) зробити у
встановленому порядку відмітку про його скасування.
3. Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, у сфері
управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади:
3.1. Довести наказ до відома керівників позашкільних
навчальних закладів.
3.2. Зобов'язати керівників відповідних позашкільних
навчальних закладів унести зміни і доповнення до статутів згідно з
цим Положенням.
3.3. Ужити заходів щодо збереження і розвитку мережі
позашкільних навчальних закладів дослідницько-експериментального
напряму, недопущення їх перепрофілювання, реорганізації та
ліквідації.
3.4. Сприяти створенню умов для здобуття вихованцями (учнями,
слухачами) позашкільної освіти з дослідницько-експериментального
напряму з урахуванням специфіки діяльності малої академії наук
учнівської молоді.
4. Малій академії наук учнівської молоді Міністерства освіти
і науки України (Лісовий О.В.) здійснювати інформаційно-методичне
забезпечення діяльності малих академій наук учнівської молоді в
Автономній Республіці Крим, областях, містах, забезпечувати
проведення всеукраїнських і міжнародних очно-заочних оздоровчих і
масових заходів з учнівською молоддю з
дослідницько-експериментального напряму.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Огнев'юка В.О.
Міністр С.М.Ніколаєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
09.02.2006 N 90
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 лютого 2006 р.
за N 172/12046

ПОЛОЖЕННЯ
про малу академію наук учнівської молоді

1. Загальна частина
1.1. Мала академія наук учнівської молоді - профільний
позашкільний навчальний заклад, основним напрямом діяльності якого
є дослідницько-експериментальний, що передбачає залучення
вихованців (учнів, слухачів) до науково-дослідницької,
експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи в
різних галузях науки, техніки, культури і мистецтва, а також
виявлення, розвиток і підтримку обдарованої молоді, створення умов
для її творчої реалізації та розширення наукового світогляду,
організацію змістовного дозвілля.
1.2. Головними завданнями малої академії наук учнівської
молоді є:
реалізація державної політики у сфері позашкільної освіти;
виявлення, розвиток і підтримка обдарованої молоді,
стимулювання її творчого потенціалу, розвиток наукової та
дослідницько-експериментальної діяльності вихованців (учнів,
слухачів);
створення умов для гармонійного розвитку особистості,
задоволення потреб учнівської молоді в позашкільній освіті,
організації її оздоровлення, дозвілля і відпочинку;
задоволення потреб учнівської молоді у професійному
самовизначенні відповідно до їх інтересів і здібностей;
формування у вихованців (учнів, слухачів) національної
самосвідомості, активної громадянської позиції, мотивація
здорового способу життя;
надання загальноосвітнім навчальним закладам методичної
допомоги з питань роботи з обдарованою молоддю;
просвітницька діяльність.
1.3. Мала академія наук учнівської молоді у своїй діяльності
керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законами України
"Про освіту" ( 1060-12 ), "Про загальну середню освіту"
( 651-14 ), "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ), актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами
Міністерства освіти і науки України, рішеннями місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням
про позашкільний навчальний заклад, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 N 433 ( 433-2001-п ),
цим Положенням і власним статутом.
1.4. Мала академія наук учнівської молоді Міністерства освіти
і науки України здійснює координацію діяльності малої академії
наук учнівської молоді Автономної Республіки Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських малих академій наук
учнівської молоді.
Мала академія наук учнівської молоді Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські малі академії
наук учнівської молоді здійснюють координацію діяльності районних,
міських малих академій наук учнівської молоді.
У разі відсутності обласної, Київської та Севастопольської
міських малих академій наук учнівської молоді відповідні органи
управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій визначають навчальний заклад (або іншу
установу), на який покладається відповідальність за координацію
діяльності районних, міських навчальних закладів з
дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти.
1.5. Мова навчання і виховання у малій академії наук
учнівської молоді визначається Конституцією України ( 254к/96-ВР )
і відповідним законом України.
1.6. Дія цього Положення поширюється на малі академії наук
учнівської молоді, які перебувають у сфері управління Міністерства
освіти і науки України.
2. Організаційно-правові засади діяльності
малої академії наук учнівської молоді
2.1. Створення, реорганізація та ліквідація малої академії
наук учнівської молоді здійснюються відповідно до законодавства.
2.2. Мала академія наук учнівської молоді є юридичною особою
і діє на підставі статуту, затвердженого засновником.
У статуті зазначаються повна назва закладу, його адреса,
засновник, підпорядкованість; мета і головні завдання діяльності;
основні характеристики методичної та масової роботи,
навчально-виховного процесу; визначаються права, обов'язки та
відповідальність учасників цього процесу, а також порядок
управління закладом та організації його фінансово-господарської
діяльності, використання майна, унесення змін та доповнень до
статуту тощо.
2.3. Мала академія наук учнівської молоді може створювати
філії - структурно відокремлені підрозділи, що перебувають поза
межами розташування основного позашкільного навчального закладу і
виконують таку саму освітню діяльність, як і основний позашкільний
навчальний заклад у цілому або за окремими його напрямами.
3. Організація позашкільної освіти в
малій академії наук учнівської молоді
3.1. Мала академія наук учнівської молоді проводить
навчально-виховну, інформаційно-методичну, організаційно-масову та
навчально-тренувальну роботу.
3.2. Структура та штати малої академії наук учнівської молоді
розробляються її керівником у межах затверджених видатків на
оплату праці відповідно до встановлених нормативів і
затверджуються органом управління освітою, у сфері управління
якого перебуває заклад.
Структурними підрозділами малої академії наук учнівської
молоді можуть бути відділи, кабінети, центри, лабораторії,
постійно діючі та тимчасові виставки, оздоровчі та профільні
табори, бібліотеки, спеціалізовані та творчі майстерні, гаражі та
інші підрозділи, що передбачені статутом закладу.
3.3. Мала академія наук учнівської молоді працює за річним
планом роботи, погодженим засновником.
3.4. Навчально-виховний процес у малій академії наук
учнівської молоді здійснюється за типовими навчальними планами і
програмами, що затверджуються Міністерством освіти і науки
України. На основі типових навчальних планів і програм
розробляються інші навчальні плани і програми, що затверджуються
відповідними місцевими органами виконавчої влади.
3.5. Навчальні програми можуть бути однопрофільними,
комплексними і такими, що передбачають індивідуальне навчання
вихованців (учнів, слухачів) у гуртках, групах та творчих
об'єднаннях.
3.6. Середня наповнюваність гуртків, груп та творчих
об'єднань у малій академії наук учнівської молоді становить, як
правило, 10-15 вихованців (учнів, слухачів).
Наповнюваність окремих гуртків, груп та інших творчих
об'єднань установлюється директором малої академії наук учнівської
молоді залежно від профілю, навчальних планів і програм та
можливостей організації навчально-виховного, тренувального
процесів, рівня майстерності вихованців (учнів, слухачів) і
становить не більше як 25 вихованців (учнів, слухачів).
3.7. Індивідуальне навчання у малій академії наук учнівської
молоді організовується відповідно до Положення про порядок
організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних
навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 11.08.2004 N 651 ( z1036-04 ) і зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 20.08.2004 за N 1036/9635.
3.8. Зарахування учнів до малої академії наук учнівської
молоді може здійснюватися протягом навчального року (у міру
закінчення комплектування гуртків, секцій, груп та інших творчих
об'єднань) за їх бажанням і за згодою батьків або осіб, які їх
замінюють, як на безконкурсній основі, так і за конкурсом, умови
якого розробляються закладом.
До малої академії наук учнівської молоді зараховуються учні
віком, як правило, від 14 років. Статутом може визначатись і інший
вік.
3.9. Навчально-виховний процес у малій академії наук
учнівської молоді здійснюється диференційовано (відповідно до
віку, індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей,
стану здоров'я) з використанням різних організаційних форм роботи:
гурткова робота, клубна робота, урок, лекція, індивідуальні
заняття, конференція, семінар, курси, читання, вікторина,
змагання, зльоти, олімпіади, конкурси, огляди, виставки, оздоровчі
збори, екскурсії, практична робота в лабораторіях, майстернях, а
також з використанням інших форм, передбачених статутом закладу.
Мала академія наук учнівської молоді може залучати до участі
в організаційно-масових заходах позашкільні, загальноосвітні,
професійно-технічні, вищі навчальні заклади, інші заклади та
організації.
3.10. Навчальний рік у малій академії наук учнівської молоді
незалежно від форм власності починається 1 вересня. Тривалість
навчального року встановлюється Міністерством освіти і науки
України.
Комплектування гуртків, груп та інших творчих об'єднань
здійснюється у період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим
часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об'єднання
закладу.
3.11. У канікулярні, святкові та неробочі дні мала академія
наук учнівської молоді працює за окремим планом, затвердженим
директором цього закладу.
У період канікул мала академія наук учнівської молоді
організовує поза розкладом різноманітну масову роботу з
вихованцями (учнями, слухачами), надаючи їм усі наявні можливості
для повноцінного оздоровлення, дозвілля і відпочинку на
спортивно-оздоровчих базах, у таборах, оздоровчо-екскурсійних
поїздках, конкурсах, змаганнях, навчально-тренувальних зборах
тощо.
3.12. Тривалість одного заняття (уроку) у малій академії наук
учнівської молоді визначається навчальними планами і становить 45
хвилин.
Короткі перерви між заняттями (уроками) є робочим часом
керівника гуртка, групи або іншого творчого об'єднання і
визначаються режимом щоденної роботи закладу.
Початок і закінчення занять, заходів визначаються директором
малої академії наук учнівської молоді відповідно до режиму роботи
закладу та правил внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням
допустимого навантаження вихованців (учнів, слухачів).
3.13. Гуртки, групи та інші творчі об'єднання малої академії
наук учнівської молоді класифікуються за трьома рівнями:
1 - початковий. Це творчі об'єднання, де вихованці (учні,
слухачі) отримують загальні знання з основ наук, набувають навички
з пошукової, дослідницької, експериментальної роботи, беруть
участь у написанні творчих рефератів, визначають тему своєї
пошукової, експериментально-дослідницької роботи;
2 - основний. Це творчі об'єднання, де вихованці (учні,
слухачі) отримують знання, практичні уміння і навички для
самостійного оволодіння науковими і технічними знаннями понад
обсяги навчальних програм загальноосвітніх навчальних закладів;
розвивають свої інтереси та нахили до наукових досліджень, творчої
роботи за певною тематикою; поглиблюють знання з базових
дисциплін; задовольняють потреби в професійній орієнтації; беруть
активну участь у практичних, наукових експедиціях, олімпіадах,
виставках, конкурсах, зустрічах з науковими працівниками,
винахідниками, діячами літератури та мистецтва; захищають творчі
наукові роботи;
3 - вищий. Це творчі об'єднання за інтересами для вихованців
(учнів, слухачів), які проводять дослідницьку, пошукову та
експериментальну роботу з різних проблем науки, техніки,
мистецтва; беруть участь у наукових експедиціях, всеукраїнських та
міжнародних наукових програмах та проектах, у масових наукових
заходах (конкурсах, турнірах, конференціях), опубліковують свої
роботи у різних друкованих органах.
Відповідно до рівня класифікації визначаються мета і
перспективи діяльності творчого об'єднання, його чисельний склад,
обирається навчальна програма.
3.14. У малій академії наук учнівської молоді в межах
затверджених видатків на оплату праці відповідно до встановлених
нормативів можуть створюватися такі відділи:
науково-технічний відділ. Об'єднує гуртки, групи, секції
цільових розробок на замовлення наукових установ та промислових
підприємств, електроніки та приладобудування, промислового
технологічного обладнання та технологій, транспортних систем,
засобів та обладнання, інформаційних та телекомунікаційних систем,
сільськогосподарської техніки, обладнання та технологій тощо;
фізико-математичний відділ. Об'єднує гуртки, групи, секції
математики, економіки, астрономії, фізики тощо;
хіміко-біологічний відділ. Об'єднує гуртки, групи, секції
біології, психології, хімії, сільського господарства, лісового
господарства, медицини, екології тощо;
відділ обчислювальної техніки і програмування. Об'єднує
гуртки, групи, секції комп'ютерних навчальних програм;
комп'ютерних мереж, баз та банків даних; системного програмування
та заходів інформаційної безпеки; комп'ютерних програм для
автоматизації наукових досліджень та розрахунків; мультимедійних
систем, комп'ютерної графіки, ігрових програм тощо;
історико-географічний відділ. Об'єднує гуртки, групи, секції
історії України, археології, історичного краєзнавства, етнології,
географії, геології, права тощо;
відділ мистецтвознавства та філології. Об'єднує гуртки,
групи, секції української літератури, зарубіжної літератури,
фольклористики, української мови, мистецтвознавства, іноземних мов
тощо.
У малій академії наук учнівської молоді можуть створюватись
відділи організаційно-масової, інструктивно-методичної,
редакційно-видавничої роботи, а також відділи за іншими напрямами
діяльності.
3.15. Мала академія наук учнівської молоді може
організовувати роботу своїх гуртків, груп та інших творчих
об'єднань у приміщеннях загальноосвітніх, позашкільних,
професійно-технічних, вищих навчальних закладів,
навчально-виробничих комбінатів, підприємств, організацій,
наукових установ, відповідно до укладених угод із зазначеними
закладами та установами.
3.16. З метою розвитку і підтримки стійких інтересів
вихованців (учнів, слухачів), їх обдарувань і самовизначення щодо
майбутньої професії мала академія наук учнівської молоді може
проводити роботу спільно з науково-дослідними установами, творчими
організаціями, вищими навчальними закладами, створювати
лабораторії для творчої, експериментальної, науково-дослідної
роботи тощо.
3.17. Для подальшого розвитку інтересів і нахилів вихованців
(учнів, слухачів), підтримки їх професійних навичок мала академія
наук учнівської молоді за умови дотримання правил охорони праці й
техніки безпеки організовує виконання замовлень підприємств,
установ, організацій на виготовлення продукції, виконання робіт.
При цьому характер і зміст робіт повинні сприяти формуванню й
удосконаленню знань і умінь, передбачених навчальними програмами.
У випадках, передбачених законодавством України, мала
академія наук учнівської молоді має право надання платних послуг з
певних видів діяльності після отримання у встановленому порядку
відповідних ліцензій.
Платні послуги не можуть надаватись державною або комунальною
малою академією наук учнівської молоді замість або в межах
освітньої діяльності, визначеної навчальними планами і програмами.
3.18. Мала академія наук учнівської молоді проводить
інформаційно-методичну роботу, спрямовану на вдосконалення
програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків, груп та інших
творчих об'єднань, підвищення майстерності педагогічних
працівників за напрямами роботи.
У малій академії наук учнівської молоді можуть функціонувати
методичні об'єднання за напрямами діяльності гуртків, груп та
інших творчих об'єднань, що охоплюють педагогічних працівників
певного професійного спрямування.
З метою удосконалення системи навчання і виховання у малій
академії наук учнівської молоді можуть створюватись методичні
ради, комісії, до складу яких включаються педагогічні працівники
цього закладу та інші учасники навчально-виховного процесу.
3.19. Згідно з рішенням засновника, на підставі відповідних
угод мала академія наук учнівської молоді може надавати
інформаційно-методичну допомогу педагогічним колективам,
навчальним закладам регіону, молодіжним, дитячим, громадським
організаціям.
3.20. Мала академія наук учнівської молоді може створювати
відповідні підрозділи для підвищення кваліфікації педагогічних
працівників за напрямами позашкільної роботи.
Підвищення кваліфікації може проводитись у формі курсів,
семінарів і за іншими організаційними формами.
3.21. За результатами навчання мала академія наук учнівської
молоді видає своїм випускникам документ про позашкільну освіту,
зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.
4. Учасники навчально-виховного процесу
малої академії наук учнівської молоді
4.1. Учасниками навчально-виховного процесу в малій академії
наук учнівської молоді є:
вихованці (учні, слухачі);
директор, заступники директора закладу;
педагогічні працівники, психологи, соціальні педагоги,
бібліотекарі, спеціалісти, які залучені до навчально-виховного
процесу;
батьки або особи, які їх замінюють;
представники підприємств, установ та організацій, які беруть
участь у навчально-виховному процесі.
4.2. Вихованці (учні, слухачі) малої академії наук учнівської
молоді можуть бути: слухачами, кандидатами в члени або дійсними
членами малої академії наук учнівської молоді.
Слухачами малої академії наук учнівської молоді можуть бути
учні загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів
різних типів, студенти вищих навчальних закладів I-II рівнів
акредитації, які проводять дослідницьку, пошукову та
експериментальну роботу з різних проблем науки, техніки,
мистецтва.
Кандидатами в члени малої академії наук учнівської молоді
можуть стати учні, які навчаються в гуртках, групах та інших
творчих об'єднаннях основного рівня.
Дійсними членами малої академії наук учнівської молоді можуть
стати кандидати у члени малої академії наук учнівської молоді, які
навчаються в гуртках, групах або інших творчих об'єднаннях вищого
рівня.
4.3. Права та обов'язки вихованців (учнів, слухачів),
педагогічних працівників малої академії наук учнівської молоді та
батьків або осіб, які їх замінюють, визначаються Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), Законами України "Про освіту" ( 1060-12 ),
"Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ) та Положенням про
позашкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 06.05.2001 N 433 ( 433-2001-п ).
4.4. Керівники гуртків, груп та інших творчих об'єднань малої
академії наук учнівської молоді працюють відповідно до режиму
роботи закладу та розкладу занять, затвердженого його директором.
4.5. Норма годин на одну тарифну ставку керівників гуртків,
груп та інших творчих об'єднань малої академії наук учнівської
молоді становить 18 навчальних годин на тиждень. Оплата роботи
здійснюється відповідно до обсягу педагогічного навантаження.
Обсяг педагогічного навантаження у малій академії наук
учнівської молоді визначається керівником закладу згідно із
законодавством і затверджується відповідним органом виконавчої
влади чи органом місцевого самоврядування, до сфери управління
якого належить цей заклад.
Розміри та порядок доплат за інші види педагогічної
діяльності визначаються Кабінетом Міністрів України.
Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального
року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними
програмами, що передбачаються навчальним планом, у разі вибуття
або зарахування вихованців (учнів, слухачів) малої академії наук
учнівської молоді протягом навчального року або за письмовою
згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства
України про працю.
4.6. Не допускається відвертання педагогічних працівників від
виконання професійних обов'язків, крім випадків, передбачених
законодавством.
Покладання на педагогічних працівників малої академії наук
учнівської молоді контрольних, інспекторських та інших, не
властивих їм, функцій забороняється.
4.7. Педагогічні працівники закладу підлягають атестації, як
правило, один раз у п'ять років відповідно до порядку,
встановленого Міністерством освіти і науки України.
5. Управління малою академією наук учнівської молоді
5.1. Керівництво малою академією наук учнівської молоді
здійснюється директором, яким може бути тільки громадянин України,
що має вищу педагогічну освіту і стаж педагогічної роботи не менш
як три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних
кадрів у порядку, установленому Міністерством освіти і науки
України.
5.2. Директор, заступники директора, педагогічні та інші
працівники закладу призначаються на посади і звільняються з посад
відповідно до законодавства.
5.3. Директор малої академії наук учнівської молоді:
здійснює керівництво педагогічним колективом, визначає
структуру закладу, забезпечує раціональний добір і розстановку
кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня
працівників;
організовує навчально-виховний процес;
забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і
програм, якістю знань, умінь та навичок вихованців (учнів,
слухачів);
створює необхідні умови для здобуття вихованцями (учнями,
слухачами) позашкільної освіти;
забезпечує дотримання вимог охорони дитинства,
санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
розпоряджається в установленому порядку майном і коштами
закладу;
організовує виконання кошторису доходів і видатків закладу,
укладає угоди з юридичними та фізичними особами, у встановленому
порядку відкриває рахунки в установах банків або органах
Державного казначейства;
установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну
допомогу працівникам закладу відповідно до законодавства;
представляє заклад у всіх підприємствах, установах та
організаціях і відповідає перед засновником (власником) за
результати діяльності закладу;
дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих
спілок, працівників культурно-освітніх закладів, підприємств,
установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у
навчально-виховному процесі;
забезпечує додержання прав вихованців (учнів, слухачів) на
захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і
контролює їх виконання;
застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до
працівників закладу;
затверджує посадові обов'язки працівників закладу;
несе відповідальність за виконання покладених на заклад
завдань, результати фінансово-господарської діяльності, стан і
збереження майна, переданого в користування та володіння закладу.
5.4. З метою розвитку та вдосконалення навчально-виховного
процесу, професійної діяльності педагогічних працівників у малій
академії наук учнівської молоді створюється педагогічна рада -
постійно діючий колегіальний орган управління закладу.
Головою педагогічної ради є директор.
Педагогічна рада малої академії наук учнівської молоді:
розглядає плани, підсумки й актуальні питання
навчально-виховної, організаційно-масової та
інформаційно-методичної роботи закладу, його структурних
підрозділів, гуртків, груп та інших творчих об'єднань, а також
питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення
техніки безпеки, охорони праці;
розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності закладу;
визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних
кадрів, упровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і
кращого педагогічного досвіду;
розробляє рекомендації з питань організації
навчально-виховного процесу, налагодження міжнародних освітніх та
наукових зв'язків;
захищає права педагогічних працівників на педагогічну
ініціативу, вільний вибір форм, методів і засобів навчання,
аналізує форми, методи і засоби навчання та скасовує такі, що не
придатні для використання в навчальному процесі;
розглядає інші питання професійної діяльності педагогічних
працівників та навчально-виховного процесу закладу;
порушує клопотання про призначення вихованцям (учням,
слухачам) персональних та іменних стипендій, грантів за умови
наявності відповідних коштів;
порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників.
Кількість засідань педагогічної ради визначається їх
доцільністю, але не може бути менше ніж два рази на рік.
5.5. У малій академії наук учнівської молоді може діяти
методична рада, до складу якої входять педагогічні працівники
закладу.
Методична рада є дорадчим органом.
Методична рада:
координує науково-методичну, організаційну та практичну
діяльність закладу з питань здобуття вихованцями (учнями,
слухачами) позашкільної освіти з різних напрямків
науково-дослідницької діяльності;
заслуховує повідомлення та пропозиції з питань удосконалення
навчально-виховної, організаційно-методичної, дослідницької,
пошукової та експериментальної роботи з різних проблем науки,
техніки, мистецтва;
вивчає, узагальнює та поширює кращий педагогічний досвід;
обговорює проекти нових навчальних програм, аналізує
пропозиції щодо вдосконалення діючих;
поширює інновації у системі позашкільної освіти тощо.
5.6. Органом громадського самоврядування малої академії наук
учнівської молоді є загальні збори (конференція) колективу цього
закладу, які скликаються не рідше ніж один раз на рік.
Загальні збори (конференція) колективу малої академії наук
учнівської молоді проводяться за участю директора, заступників
директора, керівників підрозділів, що входять до складу закладу,
наукових, педагогічних та інших працівників, які залучаються до
навчально-виховного процесу закладу, а також представників
учнівського самоврядування, батьківського комітету.
5.7. У період між загальними зборами (конференціями) може
діяти рада малої академії наук учнівської молоді, діяльність якої
регулюється статутом цього закладу.
Рада закладу розглядає питання перспективного розвитку малої
академії наук учнівської молоді, надає допомогу керівництву в
реалізації цих планів, здійснює громадський контроль за діяльністю
керівництва.
5.8. У малій академії наук учнівської молоді за рішенням
загальних зборів (конференції) або ради закладу можуть
створюватись і діяти піклувальна рада, учнівський та батьківський
комітети тощо.
5.9. При малій академії наук учнівської молоді Міністерства
освіти і науки України, малій академії наук учнівської молоді
Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та
Севастопольській міських малих академіях наук учнівської молоді
можуть створюватись президії.
До складу президії можуть бути включені керівники
Міністерства освіти і науки України, учені Національної академії
наук України, Академії педагогічних наук України, керівники
позашкільних навчальних закладів, представники малих академій наук
учнівської молоді, державні та громадські діячі.
Очолює президію президент, який обирається на засіданні
президії строком на 5 років.
Повноваження членів президії здійснюються на громадських
засадах.
5.10. Президія:
визначає стратегічні напрями розвитку науково-дослідної,
експериментальної, пошукової роботи;
сприяє залученню до роботи професорсько-викладацького складу
вищих навчальних закладів, наукових співробітників
науково-дослідних інститутів Національної академії наук України,
Академії педагогічних наук України, науково-педагогічних і
педагогічних працівників навчальних закладів;
координує дослідницьку, пошукову та експериментальну роботу
вихованців (учнів, слухачів) малої академії наук учнівської
молоді;
виступає ініціатором проведення конференцій, форумів,
семінарів тощо, у тому числі і міжнародних;
сприяє участі вихованців (учнів, слухачів) малої академії
наук учнівської молоді в міжнародних програмах, проектах;
затверджує розподіл обов'язків між членами президії.
5.11. Склад Президії малої академії наук учнівської молоді
Міністерства освіти і науки України формується Національною
академією наук України та Академією педагогічних наук України і
затверджується Міністерством освіти і науки України строком на
5 років у кількості 15 осіб.
Склад територіальних президій узгоджується з Президією малої
академії наук учнівської молоді Міністерства освіти і науки
України.
6. Фінансово-господарська діяльність
та матеріально-технічна база малої академії наук
учнівської молоді
6.1. Фінансово-господарська діяльність малої академії наук
учнівської молоді здійснюється відповідно до законодавства і
статуту закладу.
Фінансування малої академії наук учнівської молоді може
здійснюватись також за рахунок додаткових джерел фінансування, не
заборонених законодавством.
6.2. Мала академія наук учнівської молоді у процесі
провадження фінансово-господарської діяльності має право:
самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від
господарської та іншої діяльності відповідно до статуту;
користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких вона
розташована;
розвивати власну матеріальну базу, мережу
спортивно-оздоровчих, профільних таборів, туристичних баз;
володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до
законодавства та статуту;
виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та
статуту закладу.
6.3. Матеріально-технічна база малої академії наук учнівської
молоді включає приміщення, споруди, обладнання, засоби зв'язку,
транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що
перебуває в її користуванні.
6.4. Для проведення навчально-виховної роботи малої академії
наук учнівської молоді надаються в користування спортивні об'єкти,
культурні, оздоровчі та інші заклади безоплатно або на пільгових
умовах. Порядок надання зазначених об'єктів у користування
визначається місцевими органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування відповідно до законодавства.
6.5. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності
в малій академії наук учнівської молоді здійснюється у порядку,
визначеному нормативно-правовими актами.
7. Діяльність малої академії наук учнівської
молоді у рамках міжнародного співробітництва
7.1. Мала академія наук учнівської молоді за наявності
належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази,
власних фінансових коштів має право проводити міжнародний
учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм,
проектів, брати участь у міжнародних заходах.
7.2. Мала академія наук учнівської молоді має право укладати
угоди про співробітництво, установлювати прямі відносини з
органами управління освітою, навчальними закладами, науковими
установами, підприємствами, організаціями, громадськими
об'єднаннями інших країн у порядку, установленому законодавством.
8. Державний контроль за діяльністю
малої академії наук учнівської молоді
8.1. Державний контроль за діяльністю малих академій наук
учнівської молоді здійснюють Міністерство освіти і науки України,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські, районні державні адміністрації, до сфери
управління яких належать заклади, органи місцевого самоврядування
та їх виконавчі органи.
8.2. Основною формою державного контролю за діяльністю малої
академії наук учнівської молоді є державна атестація закладу, яка
проводиться не рідше ніж один раз на 10 років відповідно до
Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та
позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 N 553
( z0678-01 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції 08.08.2001
за N 678/5869.
Начальник відділу позашкільної
освіти, виховної роботи
та захисту прав дітей Р.А.Рудковська


Немає коментарів:

Дописати коментар