Будинок творчості

Будинок творчості - це ми звикли казати коротко. А тут воно описане більш розлого, деталізовано, докладно.

І потім вже можна почитати без поспіху:

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
05.11.2009 N 1010

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 грудня 2009 р.
за N 1152/17168

Про затвердження Положення про центр,
палац, будинок, клуб художньої творчості дітей,
юнацтва та молоді, художньо-естетичної творчості
учнівської молоді, дитячої та юнацької
творчості, естетичного виховання

Відповідно до пункту 4 Положення про позашкільний навчальний
заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
6 травня 2001 року N 433 ( 433-2001-п ) (із змінами), з метою
підвищення якості навчально-виховного процесу та рівня організації
роботи позашкільних навчальних закладів з художньо-естетичного
напряму Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про центр, палац, будинок, клуб
художньої творчості дітей, юнацтва та молоді, художньо-естетичної
творчості учнівської молоді, дитячої та юнацької творчості,
естетичного виховання, що додається.
2. Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, у сфері
управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади:
2.1. Довести цей наказ до відома керівників позашкільних
навчальних закладів.
2.2. Зобов'язати керівників відповідних позашкільних
навчальних закладів унести зміни і доповнення до статутів згідно з
цим Положенням.
2.3. Ужити заходів щодо збереження і розвитку мережі
позашкільних навчальних закладів, недопущення їх перепрофілювання,
реорганізації та ліквідації.
2.4. Сприяти створенню умов для здобуття вихованцями (учнями,
слухачами) позашкільної освіти з художньо-естетичної творчості з
урахуванням специфіки діяльності таких закладів.
3. Українському державному центру позашкільної освіти
Міністерства освіти і науки України (Ткачук В.В.) здійснювати
інформаційно-методичне забезпечення діяльності Кримського
республіканського, обласних, Київського та Севастопольського
міських центрів, палаців, будинків, клубів художньої творчості
дітей, юнацтва та молоді, художньо-естетичної творчості учнівської
молоді, дитячої та юнацької творчості, естетичного виховання,
забезпечувати проведення всеукраїнських і міжнародних масових
заходів з художньо-естетичного напряму.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Т.в.о. Міністра П.Б.Полянський


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
05.11.2009 N 1010
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 грудня 2009 р.
за N 1152/17168

ПОЛОЖЕННЯ
про центр, палац, будинок, клуб художньої
творчості дітей, юнацтва та молоді,
художньо-естетичної творчості учнівської
молоді, дитячої та юнацької
творчості, естетичного виховання

I. Загальні положення
1.1. Центр, палац, будинок, клуб художньої творчості дітей,
юнацтва та молоді, художньо-естетичної творчості учнівської
молоді, дитячої та юнацької творчості, естетичного виховання (далі
- центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді) -
профільний позашкільний навчальний заклад, основним напрямом
діяльності якого є художньо-естетичний, що передбачає залучення
вихованців (учнів, слухачів) до активної діяльності з вивчення
вітчизняної і світової культури та мистецтва, оволодіння
практичними уміннями та навичками у різних видах мистецтв,
організацію змістовного дозвілля.
1.2. Головними завданнями центру художньо-естетичної
творчості учнівської молоді є:
реалізація державної політики в сфері позашкільної освіти
засобами культури та мистецтва;
надання методичної допомоги навчальним закладам системи
загальної середньої освіти з питань упровадження форм і методів
художньо-естетичної роботи з учнівською молоддю в практику
навчально-виховної діяльності;
створення умов для гармонійного розвитку особистості,
задоволення потреб дітей та підлітків у позашкільній освіті,
організація їх оздоровлення, дозвілля і відпочинку;
виявлення, розвиток і підтримка юних талантів і обдарувань,
стимулювання творчого самовдосконалення дітей та юнацтва, розвиток
дослідницької діяльності вихованців (учнів, слухачів) у різних
видах мистецтва;
формування у дітей та юнацтва національної самосвідомості,
активної громадянської позиції, прагнення до здорового способу
життя;
задоволення потреб учнівської молоді у професійному
самовизначенні відповідно до особистих інтересів і здібностей;
просвітницька діяльність.
1.3. Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді в
своїй діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ),
Законами України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про загальну середню
освіту" ( 651-14 ), "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ), актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами
Міністерства освіти і науки України, рішеннями місцевих органів
виконавчої влади, Положенням про позашкільний навчальний заклад,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001
N 433 ( 433-2001-п ) (із змінами), цим Положенням і власним
статутом.
1.4. Український державний центр позашкільної освіти
Міністерства освіти і науки України здійснює координацію
діяльності Кримського республіканського, обласних, Київського та
Севастопольського міських центрів художньо-естетичної творчості
учнівської молоді.
Республіканський центр художньо-естетичної творчості
учнівської молоді Автономної Республіки Крим, обласні, Київський і
Севастопольський міські центри художньо-естетичної творчості
учнівської молоді здійснюють координацію діяльності районних,
міських центрів художньо-естетичної творчості учнівської молоді.
Відповідні органи управління освітою обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій визначають навчальний
заклад, на який покладається координація діяльності районних,
міських навчальних закладів з художньо-естетичного напряму
позашкільної освіти.
Український державний центр позашкільної освіти Міністерства
освіти і науки України є провідним закладом серед центрів
художньо-естетичної творчості, які перебувають у сфері управління
Міністерства освіти і науки України.
1.5 Мова навчання і виховання в центрі художньо-естетичної
творчості учнівської молоді визначається Конституцією України і
відповідним законом України.
II. Організаційно-правові засади
діяльності центру художньо-естетичної
творчості учнівської молоді
2.1. Створення, реорганізація та ліквідація центру
художньо-естетичної творчості учнівської молоді здійснюються
відповідно до законодавства.
2.2. Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді є
юридичною особою і діє на підставі статуту, затвердженого
засновником.
У статуті зазначаються повне найменування закладу, його
місцезнаходження, засновник, підпорядкованість; мета і головні
завдання діяльності; основні характеристики методичної та масової
роботи, навчально-виховного процесу; визначаються права, обов'язки
та відповідальність учасників цього процесу, а також порядок
управління закладом та організації його фінансово-господарської
діяльності, використання майна, унесення змін та доповнень до
статуту тощо.
2.3. Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді
може створювати філії - структурно відокремлені підрозділи, що
перебувають поза межами розташування основного позашкільного
навчального закладу і виконують таку саму освітню діяльність, як і
основний позашкільний навчальний заклад у цілому або за окремими
його напрямами.
III. Організація позашкільної освіти
в центрі художньо-естетичної
творчості учнівської молоді
3.1. Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді
проводить навчально-виховну, інформаційно-методичну,
організаційно-масову, навчально-репетиційну та
концертно-просвітницьку роботу.
3.2. Структура та штат центру художньо-естетичної творчості
учнівської молоді розробляються його керівником у межах видатків
на оплату праці та затверджуються органом управління освітою, у
сфері управління якого перебуває заклад.
Структурними підрозділами закладу можуть бути відділи,
кабінети, постійно діючі та тимчасові виставки, оздоровчі табори,
бібліотеки, спеціалізовані та творчі майстерні та інші підрозділи.
3.3. Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді
працює за річним планом роботи, погодженим засновником.
3.4. Навчально-виховний процес у центрі художньо-естетичної
творчості учнівської молоді здійснюється за типовими навчальними
планами і програмами, що затверджуються Міністерством освіти і
науки України, а також за планами і програмами, затвердженими
відповідними місцевими органами виконавчої влади.
На основі типових навчальних планів і навчальних планів, що
затверджуються відповідним місцевим органом виконавчої влади,
розробляється робочий навчальний план центру на навчальний рік з
урахуванням мережі гуртків груп інших творчих об'єднань, що діють
у центрі, та кількості груп у них, років навчання, тижневого
навантаження педагогічних працівників, структури навчального року.
3.5. Навчальні програми можуть бути однопрофільними,
комплексними і такими, що передбачають індивідуальне навчання
вихованців (учнів, слухачів) у гуртках, групах або інших творчих
об'єднаннях.
3.6. Індивідуальне та групове навчання у центрі
художньо-естетичної творчості учнівської молоді проводиться
відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та
групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 N 651
( z1036-04 ) (у редакції наказу Міністерства освіти і науки
України від 10.12.2008 N 1123) ( z1322-08 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20.08.2004 за N 1036/9635 (із
змінами).
3.7. Експериментальні навчальні плани складаються центром
художньо-естетичної творчості учнівської молоді з урахуванням
типового навчального плану. Запровадження експериментальних
навчальних планів, освітніх програм, педагогічних інновацій
здійснюється в установленому порядку.
3.8. Середня наповнюваність гуртків, груп та інших творчих
об'єднань у центрі художньо-естетичної творчості учнівської молоді
становить, як правило, 10-15 вихованців (учнів, слухачів).
Наповнюваність груп встановлюється директором центру
художньо-естетичної творчості учнівської молоді залежно від їх
профілю, навчальних планів і програм та можливостей організації
навчально-виховного і творчого процесів, рівня майстерності
вихованців (учнів, слухачів) і становить не більше ніж 25
вихованців (учнів, слухачів).
3.9. Зарахування учнів до центру художньо-естетичної
творчості учнівської молоді може здійснюватися протягом
навчального року (у міру закінчення комплектування гуртків,
секцій, груп та інших творчих об'єднань) за їх бажанням і на
підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, як на
безконкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого
розробляються центром.
Для зарахування вихованців (учнів, слухачів) до окремих
гуртків, об'єднань (хореографічні, циркове мистецтво тощо)
потрібна довідка медичного закладу про відсутність у них
протипоказань для занять у такому гуртку, об'єднанні.
До центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді
зараховуються вихованці (учні, слухачі) віком від 5 до 18 років.
Статутом може визначатись і інший вік.
Центр вживає заходів до залучення вихованців (учнів,
слухачів) які потребують соціальної допомоги та соціальної
реабілітації.
3.10. Навчально-виховний процес у центрі художньо-естетичної
творчості учнівської молоді здійснюється диференційовано
(відповідно до віку, індивідуальних можливостей, інтересів,
нахилів, здібностей, стану здоров'я) з використанням різних
організаційних форм роботи: заняття, гурткова робота, клубна
робота, урок, лекція, індивідуальне заняття, конференція, семінар,
курси, читання, вікторина, конкурси, огляди, виставка, експедиція
репетиційні та оздоровчі збори, екскурсії, а також з використанням
інших форм, передбачених статутом центру.
Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді може
залучати до участі в організаційно-масових заходах позашкільні,
загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні заклади, інші
заклади та організації.
3.11. Навчальний рік у центрі художньо-естетичної творчості
учнівської молоді незалежно від форми власності починається
1 вересня. Тривалість навчального року не може бути меншою ніж
190 робочих днів.
Комплектування гуртків, груп та інших творчих об'єднань
здійснюється у період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим
часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об'єднання
центру.
3.12. У канікулярні, вихідні та святкові дні центр
художньо-естетичної творчості учнівської молоді працює за окремим
планом, затвердженим керівником цього центру.
У період канікул центр художньо-естетичної творчості
учнівської молоді проводить організаційно-масову роботу з
вихованцями (учнями, слухачами), залучаючи їх до участі в
змаганнях, конкурсах, зльотах, походах, а також до інших форм
змістовного відпочинку: оздоровчо-екскурсійних поїздках,
експедиціях, навчально-репетиційних зборах тощо.
3.13. Тривалість одного заняття (уроку) в центрі
художньо-естетичної творчості учнівської молоді визначається
навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного
розвитку, допустимого навантаження для різних вікових категорій і
становить для вихованців (учнів, слухачів):
віком від 5 до 6 років - 30 хвилин;
віком від 6 до 7 років - 35 хвилин;
старшого віку - 45 хвилин.
Короткі перерви між заняттями (уроками) є робочим часом
керівника гуртка, групи або іншого творчого об'єднання і
визначаються режимом щоденної роботи центру художньо-естетичної
творчості учнівської молоді.
Початок і закінчення занять, заходів визначаються керівником
відповідно до режиму роботи центру та правил внутрішнього
трудового розпорядку з урахуванням допустимого навантаження на
вихованців (учнів, слухачів).
3.14. Гуртки, групи та інші творчі об'єднання центру
художньо-естетичної творчості учнівської молоді класифікуються за
трьома рівнями:
1 - початковий. Це гуртки, творчі об'єднання, діяльність яких
спрямована на загальний розвиток вихованців (учнів, слухачів),
виявлення їх здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до
певних видів і напрямів творчої діяльності;
2 - основний. Це творчі гуртки, об'єднання, які розвивають
стійкі інтереси вихованців (учнів, слухачів), дають знання,
практичні вміння і навички, задовольняють потреби у професійній
орієнтації;
3 - вищий. Це гуртки, творчі об'єднання за інтересами для
здібних і обдарованих вихованців (учнів, слухачів), які успішно
беруть участь у концертній діяльності, конкурсах, фестивалях,
виставках.
Відповідно до рівня класифікації визначаються мета і
перспективи діяльності гуртка, групи та іншого творчого об'єднання
його чисельний склад, обирається програма.
3.15. У центрі художньо-естетичної творчості учнівської
молоді в межах затверджених видатків на оплату праці відповідно до
встановлених нормативів можуть створюватися такі відділи:
театральний - об'єднує гуртки, групи та інші творчі
об'єднання театрального мистецтва;
цирковий - об'єднує гуртки, групи та інші творчі об'єднання
циркового мистецтва;
хореографічний - об'єднує гуртки, групи та інші творчі
об'єднання хореографічного мистецтва;
фольклорний та етнографічний - об'єднує гуртки, групи та інші
творчі об'єднання фольклору та етнографії;
вокальний - об'єднує гуртки, групи та інші творчі об'єднання
жанрів вокального співу;
хоровий - об'єднує гуртки, групи та інші творчі об'єднання
жанрів хорового співу;
інструментальної музики - об'єднує гуртки, групи та інші
творчі об'єднання жанрів інструментальної музики;
декоративно-ужитковий - об'єднує гуртки, групи та інші творчі
об'єднання, що займаються відродженням народних промислів та
ремесел;
кіномистецтва - об'єднує гуртки, групи та інші творчі
об'єднання кіно-, відеотворчості;
дитячого телебачення - об'єднує гуртки, групи та інші творчі
об'єднання дитячого телебачення;
художньої фотографії та комп'ютерної графіки - об'єднує
гуртки, групи та інші творчі об'єднання жанрів фотографії та
комп'ютерної графіки;
образотворчого мистецтва - об'єднує гуртки, групи та інші
творчі об'єднання образотворчого мистецтва, графіки, скульптури,
архітектури тощо;
літературної творчості - об'єднує гуртки, групи та інші
творчі об'єднання літературної творчості.
3.16. У центрі художньо-естетичної творчості учнівської
молоді можуть створюватись відділи організаційно-масової та
методичної роботи, а також відділи за іншими напрямами діяльності,
що передбачені статутом.
3.17. Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді
може організовувати роботу своїх гуртків, груп та інших творчих
об'єднань у приміщеннях загальноосвітніх, позашкільних,
професійно-технічних, вищих навчальних закладів,
навчально-виробничих комбінатів, організацій, наукових установ, на
базі спортивних будівель і стадіонів відповідно до укладених угод
із зазначеними закладами та установами.
3.18. Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді
може створювати відповідні підрозділи для підвищення кваліфікації
педагогічних працівників за напрямами позашкільної роботи.
Підвищення кваліфікації може проводитись у формі курсів,
семінарів і за іншими організаційними формами.
3.19. Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді,
який має висококваліфіковані кадри, відповідні
матеріально-технічні умови, може організовувати проведення на
своїй базі педагогічної практики студентів вищих навчальних
закладів.
3.20. Для подальшого розвитку інтересів і нахилів вихованців
(учнів, слухачів), підтримки їх професійних навичок центр
художньо-естетичної творчості учнівської молоді за умови
дотримання правил охорони праці й техніки безпеки організовує
виконання замовлень підприємств, установ, організацій на
виготовлення продукції, виконання робіт. При цьому характер і
зміст робіт повинні сприяти формуванню й удосконаленню знань і
умінь, передбачених навчальними програмами.
У випадках, передбачених законодавством України, центр
художньо-естетичної творчості учнівської молоді має право надавати
платні послуги з певних видів діяльності після отримання у
встановленому порядку відповідних ліцензій.
Платні послуги не можуть надаватись державним або комунальним
центром художньо-естетичної творчості учнівської молоді замість
або в межах освітньої діяльності, визначеної навчальними планами і
програмами.
3.21. Згідно з рішенням засновника, на підставі відповідних
угод центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді може
надавати організаційно-методичну допомогу педагогічним колективам,
навчальним закладам регіону, молодіжним, дитячим, громадським
організаціям.
3.22. За результатами навчання центр художньо-естетичної
творчості учнівської молоді видає своїм випускникам документ про
позашкільну освіту.
IV. Учасники навчально-виховного процесу
центру художньо-естетичної творчості
учнівської молоді
4.1. Учасниками навчально-виховного процесу в центрі
художньо-естетичної творчості учнівської молоді є:
вихованці (учні, слухачі);
директор, заступники директора центру;
педагогічні працівники, психологи, соціальні педагоги,
бібліотекарі, спеціалісти, які залучені до навчально-виховного
процесу;
батьки або особи, які їх замінюють;
представники підприємств, установ та організацій, які беруть
участь у навчально-виховному процесі.
4.2. Права та обов'язки вихованців (учнів, слухачів),
педагогічних працівників центру художньо-естетичної творчості
учнівської молоді та батьків або осіб, які їх замінюють,
визначаються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законами України
"Про освіту" ( 1060-12 ), "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ) та
Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 N 433
( 433-2001-п ) (із змінами).
Вихованці (учні, слухачі) центру художньо-естетичної
творчості учнівської молоді мають також право на навчання у
декількох гуртках, групах та інших творчих об'єднаннях центру
художньо-естетичної творчості учнівської молоді та участь у
виставках, конкурсах, оглядах, експедиціях, навчально-тренувальних
зборах та інших масових заходах.
4.3. Керівники гуртків, груп та інших творчих об'єднань
центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді працюють
відповідно до режиму роботи та розкладу занять, затвердженого його
директором.
4.4. Норма годин на одну тарифну ставку керівників гуртків,
груп та інших творчих об'єднань центру художньо-естетичної
творчості учнівської молоді становить 18 навчальних годин на
тиждень. Оплата роботи здійснюється відповідно до обсягу
педагогічного навантаження.
Обсяг педагогічного навантаження у центрі художньо-естетичної
творчості учнівської молоді визначається керівником центру згідно
із законодавством і затверджується для державного і комунального
центру відповідним органом виконавчої влади.
Розміри та порядок доплат за інші види педагогічної
діяльності визначаються Кабінетом Міністрів України.
Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального
року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними
програмами, що передбачається навчальним планом, у разі вибуття
або зарахування вихованців, учнів, слухачів позашкільного
навчального центру протягом навчального року або за письмовою
згодою педагогічного працівника, а також тренера-викладача з
додержанням вимог законодавства України про працю.
4.5. Не допускається відволікання педагогічних працівників
від виконання професійних обов'язків, крім випадків, передбачених
законодавством.
4.6. Педагогічні працівники центру підлягають атестації, як
правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення
про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого
наказом Міністерства освіти України від 20.08.93 N 310
( z0176-93 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
01.12.93 за N 176 (із змінами).
V. Управління центром художньо-естетичної
творчості учнівської молоді
5.1. Керівництво центром художньо-естетичної творчості
учнівської молоді здійснюється директором, яким може бути тільки
громадянин України, що має вищу педагогічну освіту і стаж
педагогічної роботи не менше ніж три роки, успішно пройшов
підготовку та атестацію керівних кадрів у порядку, установленому
Міністерством освіти і науки України.
5.2. Директор, заступники директора, педагогічні та інші
працівники центру призначаються на посади і звільняються з посад
відповідно до законодавства.
5.3. Керівник центру художньо-естетичної творчості учнівської
молоді:
здійснює керівництво педагогічним колективом, визначає
структуру центру, забезпечує раціональний добір і розстановку
кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня
працівників;
організовує навчально-виховний процес;
забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і
програм, якістю знань, умінь та навичок вихованців (учнів і
слухачів);
створює належні умови для здобуття вихованцями (учнями,
слухачами) позашкільної освіти;
забезпечує дотримання вимог охорони дитинства,
санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
розпоряджається в установленому порядку майном і коштами
центру;
організовує виконання кошторису доходів і видатків центру,
укладає угоди з юридичними та фізичними особами, в установленому
порядку відкриває рахунки в установах банків або органах
Державного казначейства;
установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну
допомогу працівникам центру відповідно до законодавства;
представляє центр на всіх підприємствах, в установах та
організаціях і відповідає перед засновником за результати
діяльності центру;
дає дозвіл на участь діячів культури, членів творчих спілок,
працівників культурно-освітніх закладів, установ та організацій,
інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі;
забезпечує додержання прав вихованців (учнів, слухачів) на
захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і
контролює їх виконання;
застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до
працівників центру;
затверджує посадові обов'язки працівників центру;
несе відповідальність за виконання покладених на центр
завдань результати фінансово-господарської діяльності, стан і
збереження майна, переданого в користування центру.
5.4. З метою розвитку та вдосконалення навчально-виховного
процесу, професійної діяльності педагогічних працівників у центрі
художньо-естетичної творчості учнівської молоді створюється
педагогічна рада - постійно діючий колегіальний орган управління
центру.
Головою педагогічної ради є керівник центру.
Педагогічна рада центру художньо-естетичної творчості
учнівської молоді:
розглядає плани, підсумки й актуальні питання
навчально-виховної, організаційно-масової та
інформаційно-методичної роботи центру, його структурних
підрозділів, гуртків, груп та інших творчих об'єднань, а також
питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення
техніки безпеки, охорони праці;
розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності центру;
розробляє рекомендації з питань організації
навчально-виховного процесу, налагодження міжнародних освітніх та
творчих зв'язків;
захищає права педагогічних працівників на педагогічну
ініціативу, вільний вибір форм, методів і засобів навчання,
аналізує форми, методи і засоби навчання;
розглядає інші питання професійної діяльності педагогічних
працівників та навчально-виховного процесу центру;
порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників.
Кількість засідань педагогічної ради визначається їх
доцільністю, але не може бути менше ніж два рази на рік.
5.5. У центрі художньо-естетичної творчості учнівської молоді
може діяти методична рада, до складу якої входять педагогічні
працівники центру та інші учасники навчально-виховного процесу.
Методична рада є дорадчим органом.
Методична рада:
координує науково-методичну, організаційну та практичну
діяльність центру з питань здобуття вихованцями (учнями,
слухачами) позашкільної освіти з різних напрямів
художньо-естетичної творчості;
заслуховує повідомлення та пропозиції з питань удосконалення
навчально-виховної, організаційно-методичної роботи;
вивчає, узагальнює та поширює кращий педагогічний досвід;
обговорює проекти нових навчальних програм, аналізує
пропозиції щодо вдосконалення діючих;
поширює інновації у системі позашкільної освіти тощо.
У центрі художньо-естетичної творчості учнівської молоді
можуть функціонувати методичні об'єднання за напрямами діяльності
гуртків, секцій, студій, клубів та інших творчих об'єднань, що
охоплюють педагогічних працівників певного професійного
спрямування.
5.6. Органом громадського самоврядування центру
художньо-естетичної творчості учнівської молоді є загальні збори
(конференція) колективу цього центру, які скликаються не рідше ніж
один раз на рік.
Загальні збори (конференція) колективу центру
художньо-естетичної творчості учнівської молоді проводяться за
участю директора, заступників директора, керівників підрозділів,
що входять до складу центру, наукових, педагогічних та інших
працівників, які залучаються до навчально-виховного процесу
центру, а також представників учнівського самоврядування,
батьківського комітету.
5.7. У період між загальними зборами (конференціями) може
діяти рада центру, діяльність якої регулюється статутом цього
центру.
У центрі художньо-естетичної творчості учнівської молоді за
рішенням загальних зборів (конференції) або ради центру можуть
створюватись і діяти піклувальна рада, учнівський та батьківський
комітети.
VI. Фінансово-господарська діяльність
та матеріально-технічна база центру
художньо-естетичної творчості учнівської молоді
6.1. Фінансово-господарська діяльність центру
художньо-естетичної творчості учнівської молоді здійснюється
відповідно до законодавства і статуту центру.
Фінансування центру художньо-естетичної творчості учнівської
молоді може здійснюватись також за рахунок додаткових джерел
фінансування, не заборонених законодавством.
6.2. Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді в
процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:
самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від
господарської та іншої діяльності відповідно до статуту;
користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких він
розташований;
розвивати власну матеріальну базу, мережу
спортивно-оздоровчих профільних таборів, туристичних баз;
володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до
законодавства та статуту;
виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та
статуту центру.
6.3. Матеріально-технічна база центру художньо-естетичної
творчості учнівської молоді включає приміщення, споруди,
обладнання, засоби зв'язку, транспортні засоби, земельні ділянки,
рухоме і нерухоме майно, що перебуває в його користуванні.
6.4. Для проведення навчально-виховної роботи центру
художньо-естетичної творчості учнівської молоді надаються в
користування спортивні об'єкти, культурні, оздоровчі та інші
заклади безоплатно або на пільгових умовах. Порядок надання
зазначених об'єктів у користування визначається місцевими органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно
до законодавства.
6.5. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності
в центрі художньо-естетичної творчості учнівської молоді
здійснюється в порядку, визначеному законодавством.
VII. Діяльність центру художньо-естетичної
творчості учнівської молоді в рамках
міжнародного співробітництва
7.1. Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді за
наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної
бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний
учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм,
проектів, брати участь у міжнародних заходах.
7.2. Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді
має право укладати угоди про співробітництво, установлювати прямі
відносини з органами управління освітою, навчальними закладами,
науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими
об'єднаннями інших країн у порядку, установленому законодавством.
VIII. Державний контроль за діяльністю
центру художньо-естетичної творчості
учнівської молоді
8.1. Державний контроль за діяльністю центру
художньо-естетичної творчості учнівської молоді здійснюють
Міністерство освіти і науки України, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські,
районні державні адміністрації, до сфери управління яких належать
центри.
8.2. Основною формою державного контролю за діяльністю центру
художньо-естетичної творчості учнівської молоді є державна
атестація центру, яка проводиться не рідше ніж один раз на
10 років відповідно до Порядку державної атестації
загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
24.07.2001 N 553 ( z0678-01 ) (у редакції наказу Міністерства
освіти і науки України від 16.08.2004 N 658) ( z1071-04 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.08.2001 за
N 678/5869 (із змінами).
Заступник директора департаменту
професійно-технічної освіти В.В.Супрун

Немає коментарів:

Дописати коментар