вівторок, 21 листопада 2023 р.

Олена Черненко

Це публікація, що її варто перечитати в більш зручному форматі, а може ще і поговорити в межах такого собі семінару? Ну то ще побачимо, а поки до роботи:

Шкільна газета(прес-центр). Організація роботи

Сьогодні шкільна преса існує у більшості країн Європи. Школа потребує періодичних видань, але це не лише інформаційний вісник або стіннівка, або привітання учнів з перемогами. Зміст шкільної газети – це «очі й думки» кожного мешканця школи. Це коло інтересів дітей, їх переживань, турбот і пошуків, падіння і перемоги, це своєрідний шкільний літопис у друкованому слові.

Сучасний етап розвитку національної системи освіти та виховання характеризується поширенням інноваційних процесів. Навчально-виховна практика потребує технологій, які  сприяють створенню умов для саморозвитку та самореалізації дитини, забезпеченню  творчості, формуванню особисті.

Проблема сучасної школи полягає в тому, що ми маємо допомогти дитині підготуватися до майбутнього життя, а яким воно буде, які знадобляться в цьому прекрасному далекому знання й уміння, сьогодні сказати важко... Так швидко все змінюється, таким складним, неоднозначним і непевним стає світ. Дитині потрібно надавати досвід самовизначення в складних ситуаціях, досвід поміркованого ставлення до інколи помилкових цілей і цінностей інших людей, свободи вибору, здобуття нових знань. 

Дитина має право на вільне висловлювання, тобто "свободу шукати, одержувати та передавати інформацію та ідеї будь якого роду незалежно від кордонів в усній, письмовій чи друкованій формі, у формі творів мистецтва чи за допомогою інших засобів на вибір дитини" (Стаття 13 Конвенції ООН про права дитини).

І. Як створити шкільну газету, прес-центр?

Без професійної підготовки діти, ініціатори, не зможуть створити шкільну газету на високому рівні. В цьому їм допоможе педагог, що координує цю роботу. Наприклад, створивши шкільну газету як гурток. В залежності від поглядів керівника, газета може реалізуватися як засіб для публікації робіт літературного гуртка, як орган шкільного самоврядування і т. ін. Такі газети користуються популярністю у школярів, батьків, вчителів.

Гурток шкільної газети повинен бути  не як самоціль, а як спосіб створення таких умов спілкування (комунікативного простору), в яких школярі могли б вільно проявити свою активність і реалізувати свої найрізноманітніші творчі здібності: організаторські, літературні, публіцистичні, дизайнерські й т.ін.

Принцип самоорганізації - основа діяльності керівника гуртка в статусі зовнішньої організуючої сили. А усередині редакції можуть діяти майже "дорослі" закони функціонування організації: розподіл обов'язків, особиста відповідальність і т.ін.

Дуже важливий чинник - чисельність команди гуртка. За планом вона складається з 12-15 учнів. Але група з 5-6 чоловік може цілком виконувати всю роботу, аж до продажу газети. Якщо команда велика, то із самого початку необхідно розподілити функції і визначити спеціалізацію кожного члена групи в залежності від бажання і компетенції (редагування, ілюстрування, верстка, зовнішні зв'язки тощо).

Кожну з функцій виконують як мінімум двоє, щоб виключити ризик можливих непорозумінь. Нарешті, не слід забувати про координацію діяльності, постійно пам'ятаючи про рівний ступінь важливості всіх функцій. Тільки тоді можна буде успішно досягти фінального етапу - розповсюдження газети.

Крім постійного складу, у підготовці й випуску можуть брати участь й інші особи - як із самого навчального закладу, так і ззовні. Так виникає кореспондентська мережа: ті, хто здатні поставляти інформацію, надсилати ілюстрації, статті, тощо. Можна формувати різні рубрики.

Назва газети – одне із самих головних завдань, від якої залежить не тільки тематика майбутнього видання, але і його доля. Назва несе в собі багато значеннєвого навантаження. Назва газети, як правило, обирається на конкурсний основи, шляхом опитування та голосування.

Мета

Видання на сучасному рівні шкільної газети,  адже школа — це маленька держава, яка повинна мати свій засіб масової інформації.

Завдання

Виховання демократичних цінностей в учнів, уміння поважати думку іншого, відстоюючи власну позицію, вміння спілкуватись з дорослими на рівних.

Забезпечення права дитини на вільне висловлювання своїх думок, розширення знань школярів з громадянської освіти.

Розвиток навиків критичного мислення учнів.

Школярі одержують можливість реалізувати свої здібності в найрізноманітніших видах діяльності: адміністративно-організаторській, редакторській, журналістській тощо.

Шкільна газета надає можливість першої публікації починаючим поетам і письменникам.

Навколо шкільної газети створюється широке коло толерантного неформального спілкування, у яке, крім школярів, включаються вчителі, батьки, випускники школи.

У процесі реалізації проекту формуються навчально-інформаційні компетентності школярів: уміння самостійно знаходити необхідну інформацію в різних джерелах (в тому числі  в Інтернеті), опрацьовувати її, швидко  реагувати на події.

Обладнання.

 Комп’ютери, принтери, сканери, мультимедійний проектор.

Джерела фінансування.

Визначає адміністрація закладу

Очікуваний результат

Створення шкільного прес-центру.

Підвищення інформаційної культури учасників прес-центру.

Навчання учнів азам журналістської професії, комп’ютерної верстки.

Привернення  уваги громадськості до проблем дітей і підлітків.

Придбання учасниками проекту навиків соціальної поведінки і вміння застосовувати їх у житті.

Розвиток творчих здібностей учнів,  їх саморозвиток, самовираження особистості.

Розвиток професіональних вмінь і навиків і, як результат, якісне зростання самого видання неможливе без забезпечення освоєння теоретичного курсу, наприклад,  "Основ журналістики", Клуб старшокласників “Точка зору”( Навчальна програма з позашкільної освіти соціально-реабілітаційного напряму 2018). Адміністрація закладу розподіляє години гурткової роботи на рік. Складається план гурткової роботи за програмою та починається робота.

У інваріанті робочої програми курсу можна виділити чотири основних блоки, які виконують різноманітну функцію:

1. Базові знання

Мова йде про ті знання, які повинні забезпечити реалізацію основних методологічних принципів. Так без знання загальної картини технологічного процесу створення газети важко сподіватися на результат, без знання стилів і жанрів неможливо формувати професіоналізм та роботу взагалі.

2. Забезпечення практичної роботи

Блок знань, які втягуються в освітній процес у зв'язку з практичними потребами. У даній ситуації потрібна індивідуальна робота, тому що редакція являє собою строкату картину: школярі вчаться у різних класах, мають різний рівень культурного розвитку. Проте, оскільки з тими ж проблемами незабаром можуть зіткнутися інші члени редакції, ефективними є і групові заняття, наприклад, на основі організації колективного пошуку розв'язання виниклої проблеми, іноді и за межами кабінету,  школи

3. Спеціальні теоретичні заняття

Обов'язково необхідно проводити загальні теоретичні заняття, які повинні забезпечувати перспективу фахового зростання. Вибір і послідовність тем для таких занять визначається планом та ситуативно.

4. Самоосвіта

В редакції газети обов'язково сформується невеличка група тих, хто буде розглядати журналістику як своє покликання. Їм необхідно забезпечити умови для самоосвіти.

Проте форма, в якій здійснюється освітня складова роботи шкільної газети, принципово відрізняється від звичних шкільних підходів. Специфіка полягає, наприклад, у тому, що в кожному конкретному випадку необхідно готувати новий варіант робочої програми курсу, який буде забезпечувати перспективи професійного зростання, гнучко реагуючи на сформовану ситуацію.

Таким чином, у запровадженні роботи шкільної газети(прес-центру) потрібно враховувати знання, вміння та думку кожного учня та професійні знання учня-журналіста (що спрямовані на активізацію школярів у житті громади, сприяють комплексному забезпеченню права дітей на вільне висловлювання та розвитку громадянської журналістики в цілому), технологію видавництва газети і особливо перспективності газета як реалізація ініціативи самих школярів.

Вчитель повинен вчитися  та надавати приклад учням.

ІІ. Шкільне видання

Шкільне видання – справа спільна, а не приватна. Якщо адміністрація підтримує свободу і демократію у відносинах "учитель – учень – батьки", то газета буде існувати довго і стане взірцем свободи слова в школі. Важливо правильно організувати роботу з дітьми, щоб процес створення газети давав їм задоволення.

Чи потрібна реєстрація сайту шкільної газети як електронного медіа?

В Україні поки не розроблені закони та нормативні акти, які б регламентували роботу електронних мас-медіа (інтернетмедіа), зокрема і поширення шкільної газети в інтернеті.

Що вказувати у вихідних даних шкільної газети?

Вихідні дані друкованої шкільної газети – це своєрідний паспорт видання. Якщо ваше видання не має свідоцтва про реєстрацію друкованого медіа чи розповсюджується в електронному вигляді, то ви можете вказувати будь-які з пунктів, перерахованих нижче, або самостійно ухвалити рішення про те, що вказувати в вихідних даних.

Згідно зі ст. 32 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»: «У кожному випуску друкованого засобу масової інформації повинні міститися такі вихідні дані:

• дата або місяць виходу;

• номер видання;

• головного редактора / редактора – прізвище та ім'я;

• журналістів / кореспондентів – прізвища, ім'я, клас;

• періодичність виходу;

• поширення платно / безкоштовно;

• засновника (школа № ... або клас №);

• адресу редакції для листів / електронних листів (це важливо для зворотного зв'язку з читачами);

• сайт і / або групу «ВКонтакте» / «Фейсбуці» / «Одноклассниках».

Біля назви газети, що зазвичай розміщується вгорі першої шпальти, повторюють більшість вихідних даних:

• періодичність;

• дату заснування газети;

• поширення платно / безкоштовно. При цьому краще вказувати рекомендовану вартість для продажу;

• нагороди та досягнення, якщо є;

• хто засновник газети;

• сайт або групу в соцмережах.

Що потрібно знати? Словник термінів.

Газети – це органи преси, які мають постійну назву, видаються через певні проміжки часу (принаймні раз на місяць), не повторюються змістовно і оформлені в одному стилі.

ШКІЛЬНА ГАЗЕТА – це набір новин і статей / оповідань, які пройшли редакційне опрацювання і призначені для читання школярами;

ШКІЛЬНА ГАЗЕТА може поширюватися для читання школярами на папері (стінгазета / друкований варіант) або в електронному вигляді (інтернетверсія, в форматі pdf).

Контент – зміст газети чи журналу. Може бути у вигляді новин,

матеріалів, статей.

Електронна шкільна газета може бути виконана відразу в декількох форматах:

а) копія друкованої версії шкільної газети у форматі pdf;

б) у вигляді порталу / сайту або розділу на сайті школи;

в) у вигляді групи в соціальній мережі: «Одноклассники»,«Фейсбук», «ВКонтакте».

формат для шкільної газети – А4.

Періодичність виходу газет-щомісячна(визначається за потребою)

При виборі програми для верстки шкільної газети враховувати технічні засоби закладу.

• Верстка – розміщення тексту і графіки на певному форматі.

• Шпальта – відбиток сторінки видання ( задрукована площа)

• Гарнітура – тип шрифту.

• Колонка – частина тексту.

• Кегль – розмір шрифту.

• Залити текст – помістити текст у графічний блок.

• Інтерліньяж – відстань між рядками.

• Пункт – одиниця вимірювання в поліграфії

Завдання дизайну газети:

• привернути увагу читача;

• утримати увагу читача;

• допомогти читачеві краще орієнтуватися в газеті.

Дизайн газети повинен мати чіткі та зрозумілі правила.

На 90% хороший дизайн газети – це точний розрахунок

ІІІ. Корисні сайти та книжки для створення газети.

1. Академія української преси: www.aup.com.ua.

2. Розділ «Бібліотека масової комунікації АУП»: http://www.

aup.com.ua/?cat=editions&subcat=library.

3. Лебедев В. В. Верстка школьной газеты. Основы работы в InDesign: Учебное пособие для старшеклассников. – М.,2010. – 56 с.

4. Татьяна Репкова. Новое время: Как создать профессиональную газету в демократическом обществе» IREX ПроМедиа/Украина, 2001.

5. Портал шкільної преси ЗНКВ 19: http://school19-vm.at.ua/.

6. Проект «Газета в освіті»: http://edupaper.ru.

7. Газетний дизайн: конкурс та конференції: http://www.newspaperdesign.ru/.

8. Освітній портал «Школьная пресса», Росія: http://portal.lgo.ru.

9. Проект «Пресса в школе», Росія: http://www.myshared.ru/slide/245490/.

10. Сайт Лобойківської ЗОШ: http://lobtim.ucoz.ua/.

11. Презентація про сучасну шкільну газету: http://festival.1september.ru/articles/614945/.

12. Один з найкращих російських сайтів 2012 р.: http://фмл.рф/.

13. Сайт одного класу: http://www.klassb.ru/.

14. Перша міська гімназія, Черкаси: http://www.fcg.ck.ua/.

15. Квакерська школа: http://www.georgeschool.org/.

16. Школа в Сан-Франциско, США: http://www.urbanschool.org/.

17. Мультимедійні колажі: http://www.photovisi.com/.

18. Фотоколажі: http://newhive.com/.

19. Фотоколажі: http://www.picture2life.com/Apps/Mask/.

20. Мультфільми: http://goanimate.com/.

21. Мультфільми: http://www.xtranormal.com/.

22. Онлайнкарти: http://www.zeemaps.com/.

23. Інфографіка: http://infogr.am/.

24. http://www.wordle.net/ – хмари слів, аналіз текстів.

25. Мультимедійні проекти: http://animoto.com/.

26. Хроніки подій: http://www.timetoast.com/.

27. Схеми та діаграми: http://www.gliff y.com/.

28. Медіаосвіта: http://osvita.mediasapiens.ua/material/10549.

29. Нове в медіа: http://www.redactor.in.ua/.

30. Медіа для юних читачів: http://www.wan-ifra.org/microsites/young-readers.

31. Нове в медіа: http://newreporter.org/.

32. Аналітика сайтів: http://www.google.com/analytics/.

33. Колекція інфографіки: http://vmestoslov.info/category/collection/.

34. Шрифти для верстки газет: http://www.paratype.ru/.

35. Як створити шкільну газету: http://www.koipkro.kostroma. 

Немає коментарів:

Дописати коментар