вівторок, 21 листопада 2023 р.

Ольга Левковець

Цей матеріал можна прочитати тут, а тепер переглянути у більш зручному форматі і взяти участь в обговоренні:

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЦЕНТР ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ТА ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ»

ВІЛЬНОГІРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                                                                                   Затверджено

Завідувач                                                                                                                           Протоколом міської

КЗ «Міський методичний                                                                                              методичної ради

Центр»                                                                                                                                 від ________2016 р.

__________ О.М.Маркіна                                                                                             № ______

 

 

Адаптована навчальна програма з позашкільної освіти

гуртка «Юні журналісти» 3 роки навчання

 

 

  

Підготувала керівник гуртка

КЗ «Центр профільного навчання та дитячої творчості

Левковець Ольга Сергіївна

 

                                                           

  

м. Вільногірськ - 2016

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Головна мета комплексної програми «Юні журналісти» (гуманітарний напрям позашкільної освіти) - виховання творчої людини, формування в кожній дитині соціально активної, всебічно розвиненої особистості, здатної реалізувати свої знання і творчі уміння на благо суспільства.

У процесі реалізації мети програми вирішуються наступні завдання:

І. Навчальні:

 • Озброєння учнів сукупністю знань про принципи журналістської діяльності, особливості  журналістської професії, а також про професії, що мають безпосереднє чи опосередковане відношення до медіа сфери;
 • Вивчення історії журналістики, етапів її розвитку;
 • Вивчення основ журналістської творчості;
 • Формування навичок журналістської майстерності, комунікативної компетентності та придбання первинного професійного досвіду та початкової професійної орієнтації;
 • Формування практичного досвіду створення шкільного друкованого видання.

ІІ. Розвиваючі:

 • Всебічний розвиток творчих здібностей, індивідуального мислення, інтересів, схильностей, фізичного стану організму учня та на цій основі формування професійної спрямованості;
 • Розширення загальної обізнаності.

ІІІ. Виховні:

 • Формування навичок колективної діяльності та діалогового спілкування, сучасного світосприйняття, активної життєвої позиції;
 • Формування толерантності, культури міжнаціонального спілкування у багатонаціональному соціумі;
 • Формування уявлення про журналістику як професію, що відіграє специфічну роль у житті суспільства;
 • Прищеплення культури спілкування зі світом ЗМІ;
 • Пробудження інтересу до преси та формування свідомого ставлення до журналістики як виду суспільної діяльності;
 • Формування потреби в постійній підвищеній інформованості;
 • Виховання культури поведінки та мовлення.

Виходячи з цього, тематичний план, програма навчання складені автором за рівнями розвитку слухачів:

І рік навчання – «Юні журналісти», І курс (учні 9 класів); основний рівень навчання;

ІІ рік навчання – «Юні журналісти», ІІ курс (учні 10 класів); основний рівень навчання;

ІІІ рік навчання – «Юні журналісти», ІІІ курс (учні 11 класів); вищий рівень навчання;

Серед завдань гуртка «Юні журналісти» - підготовка слухачів до вибору майбутньої професії, ефективний розвиток школярів, які мають журналістські, літературні здібності.

Заняття у гуртку «Юні журналісти» - один із шляхів морального виховання дітей, тому що специфіка журналістської діяльності (літературна творчість, спілкування з людьми, розширення світогляду, ерудованість) допомагають слухачам у виборі моральних ідеалів. Заняття в гуртку допоможуть дітям навчитися спілкуванню з людьми різних професій, віку тощо, сприятимуть підвищенню ерудиції дітей і дадуть знання не тільки у сфері засобів масової інформації, а й інших областях життєдіяльності людини, інших професій.

Робота у гуртку «Юні журналісти» потребує значних теоретичних і практичних занять, спрямованих на загальний  розвиток дитини, а також на отримання знань з теорії журналістики і практичної журналістської діяльності. Керівник «Юних журналістів» повинен володіти глибокими знаннями теоретичного матеріалу з культури мовлення, практичної стилістики, літературного редагування, історії журналістики, спеціальних дисциплін (жанри, коректура, виробництво і оформлення газети тощо), бажано - мати практичний досвід роботи в засобах масової інформації.

Пріоритетними в проведенні занять слід вважати розвиток мовленнєвих навичок (грамотність орфоепічна і логічна), культуру мовлення та поведінки, а також розвиток логічного мислення, аналітичних здібностей дітей, уміння нестандартно мислити, яскраво, образно і  цікаво викладати свої думки на папері, що в майбутньому приведе їх до розуміння суті журналістики.

Важливим завданням є створення працездатного колективу, який має цікаві ідеї і творчий потенціал, орієнтується на практичну самостійну роботу – випуск власної  газети, співробітництво з «дорослою» місцевою пресою. Дуже важливий і психологічний фактор – створення в цьому колективі творчої атмосфери взаєморозуміння, добра, здорової творчої конкуренції, яка допоможе стимулювати роботу колективу. Оскільки засвоєння теоретичного матеріалу повинно підкріплюватися практичною роботою, співробітництво зі ЗМІ і випуск міської газети для дітей  та молоді (газети позашкільного закладу) спільно з керівником гуртка «Юні журналісти» може вважатися оптимальним.

Заняття у гуртку «Юні журналісти» розраховані на три курси, досить глибоко знайомлять школярів з професією журналіста, тому оптимальним віком для занять у цьому гуртку можна вважати 13-17 років. На І-ІІІ курсах  «Юні журналісти» заняття   проводяться по дві академічні години тричі на тиждень – 216 годин.

Головна мета – розвиток творчої обдарованості кожного слухача, поглиблення вивчення теорії журналістики, шліфування практичних журналістських навичок, занурення в професію журналіста (профорієнтація) – з урахуванням індивідуальних якостей кожної дитини, її нахилів, знань і умінь; а також підготовка слухачів до самостійної не тільки творчої, а й науково-дослідницької роботи.

Задачі курсу, які дозволяють реалізувати поставлену мету:

-                           ознайомити слухачів з методикою, методами та прийомами науково-дослідницької роботи (НДР);

-                           з основними поняттями і категоріями, необхідними елементами організації НДР;

-                           розвивати інтелектуальні уміння, уміння працювати зі спеціальними джерелами (довідкова література, підручники, ЗМІ, Інтернет тощо);

-                           формувати особисту позицію, конкретний прояв особистісної активності слухачів;

-                           стимулювати інформаційну компетентність, творче самовдосконалення слухачів, їхню продуктивну творчу діяльність.

Головний очікуваний результат – найбільш повне розкриття індивідуальності дитини, становлення її як особистості, як журналіста, формування життєвої компетентності, у тому числі – компетентності самовиховання і саморозвитку через активізацію творчої, пошукової, дослідницької діяльності, а також виховання гідного громадянина України.

Протягом навчання слухачі розвивають інтелектуальні уміння, увагу, запам'ятовування, вчаться публічно виступати, дискутувати; співпрацюють із засобами масової інформації, готуючи повноцінні журналістські матеріали, випускаючи власну газету. По закінченні навчання вони повинні мати  портфоліо власного творчого доробку (публікацій).

Гуртківці працюють над публіцистичними, науково-дослідницькими роботами, виконують творчі завдання, готуються до творчих конкурсів.

Під час проведення занять гуртка «Юні журналісти» керівник спирається на базові знання дітей, отримані ними під час вивчення ними шкільних дисциплін «Українська мова», «Російська мова», «Українська література», «Всесвітня література» тощо.

Керівнику «Юних журналістів» при підготовці до занять допоможе спеціальна література з культури мови, теорії журналістики тощо (див. Бібліографію). Для практичних занять рекомендується широке використання сучасних друкованих ЗМІ, перегляд телевізійних програм, а також твори вітчизняних та зарубіжних авторів, які вивчаються в школі.

Програма «Юні журналісти» передбачає різноманітні дійові форми навчання і виховання:

-                           збори, турніри юних журналістів різних рівнів;

-                           науково-практичні дослідження в сфері журналістики з наступним проведенням науково-практичних конференцій;

-                           зустрічі з цікавими людьми;

-                           прес-конференції з проблемних питань;

-                           уроки ораторської майстерності;

-                           ділові, комунікативні ігри;

-                           мікропрактикуми із захистом творчих робіт;

-                           практичні лабораторії з підготовки газетних публікацій, оформлення газетних шпальт;

-                           мікродослідження (індивідуальне збирання інформації, групові опитування тощо);

-                           екскурсії;

-                           журналістські посиденьки тощо.

Підсумковий комплекс:

-                           позаштатна робота в місцевих ЗМІ;

-                           творчі залікові роботи;

-                           іспити (перевідні, випускні);

-                           кураторство підготовки випускників гуртка «Юні журналісти» до вступу у вищі навчальні заклади на факультети журналістики;

-                           безперервне співробітництво з громадськими організаціями, постійний обмін досвідом з аналогічними структурами позашкільної освіти, спільна робота зі ЗМІ.

Кінцевий результат занять в гуртку «Юні журналісти» - вступ його випускників у профільні виші; становлення дітей як професійних журналістів; розвиток всебічно розвиненої, інтелігентної, високоморальної особистості; підготовка дітей до адаптації у соціумі; формування соціально активних, творчих, здатних розвивати суспільство людей.

                            

ТО «ЮНІ ЖУРНАЛІСТИ» І рік навчання, основний рівень

І курс «Юні журналісти»

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ з/п

                                тема

години

усього

теор.

практ.

1.

Вступ. Комунікація і суспільство. Поняття журналістики.

6

2

4

2.

Пражурналістські  явища. Історія журналістики.

8

6

2

3.

Журналістика як система засобів масової інформації.

10

4

6

4.

 

Основні функції журналістики і принципи журналістської діяльності.

8

4

4

  5.

Основи  культури мовлення.

6

2

4

   6.

Знаряддя праці журналіста.

10

4

6

7.

Поняття жанру в журналістиці. Жанри сучасної журналістики.

6

    2

4

8.

 Журналістика факту й журналістика думки. Факт і його оцінка в журналістському творі.

8

4

4

9.

Новини як основа журналістики факту.

8

4

4

10.

Інформаційні жанри журналістики.

40

18

22

11.

Стіннівка. Шкільна (дитяча), молодіжна преса.

14

6

8

12.

Основні етапи роботи над випуском газетного номера.

8

4

4

13.

Етичні засади роботи журналіста.

10

6

4

14.

Творча майстерня журналіста. Джерела інформації, методи збирання інформації.

26

14

12

15.

Заголовок.

12

6

6

16.

Мова і стиль журналістського твору. Редагування текстів.

32

16

16

17.

Підсумкові заняття.

4

-

4

                                                                        Усього:

216

102

114

 

ПРОГРАМА

Вступ. Комунікація і суспільство. Поняття журналістики. (6 годин)

1.       Розповідь слухачів про себе «Я пам′ятник собі…»,бесіда про цілі й

задачі гуртка «Юні журналісти». Творче завдання -  написання асоціативного оповідання (стилізація під журналістський матеріал) про один з предметів, запропонованих керівником ( книга, годинник, ліхтар, мушля тощо).

2.       Аналіз творчих робіт. Бесіда про необхідність розвитку творчих

здібностей для журналіста. Пам′ять, увага, інтелект, уява як важливі якості особистості, яка навчатиметься предмета журналістики.

                3. Комунікація і суспільство. Види комунікації. Масова комунікація як вид інформаційної діяльності. Журналістика як один з головних чинників професіональної масової комунікації. Поняття журналістики.

 Пражурналістські  явища. Історія журналістики. (8 годин)

4.       Обмін інформацією між людьми -  прадавня історія. Винахід

писемності. Усні форми поширення інформації. Зародження журналістики в Античній Греції, Давньому Римі тощо. Творча робота: складання казки (легенди) про народження журналістики.

5.       Перші рукописні газети. Винахід друкарського верстата – початок

нової ери журналістики. Ранні етапи розвитку преси, становлення журналістики  у різних країнах світу, Росії, Україні. Як розвивалася українська журналістика.

6.       Історія виникнення газет, журналів, інформаційних агентств.

7.       Роль журналістики на перших етапах її розвитку і сьогодні. Творча

робота: твір-роздум на теми «Журналістика у сучасному світі», «Що для мене найважливіше: я в журналістиці чи журналістика в мені».

Журналістика як система засобів масової інформації. (10 годин)

8.       Загальна інформація про систему засобів масової інформації світу,

країни, області, міста. Особливості друкованих та електронних засобів масової інформації. Практична робота: розповісти про ЗМІ за запропонованими зразками, придумати «власне» ЗМІ – дати йому назву і характеристику.

9.       Газета як тип видання, найбільш поширений ЗМІ. Класифікація,

опис і структура, основна тематична спрямованість газет. З чого складається газета? Практична робота з пресою щодо характеристики запропонованих видань.

                10. Екскурсія до редакції місцевої газети. Знайомство зі структурою редакції. Зустріч з журналістами, редактором. Підготовка творчих звітів про екскурсію.

Основні функції журналістики і принципи журналістської діяльності. (8 годин)

11.     Поняття «функція». Функціональне призначення журналістики.

Функції практичної  діяльності засобів масової інформації. Особливості журналістського матеріалу залежно від виконуваної ним функції. Аналіз газет.

12.     Поняття «принцип». Система принципів, за якими  мають діяти

ЗМІ. Принципи журналістської діяльності в Україні та інших країнах.

                13. Результативність, ефективність, дієвість ЗМІ.

Основи  культури мовлення. (6 годин)

14.     Історія мови  -  основні моменти розвитку. Норми української

літературної мови. Мовленнєві норми. Логічність мови і мовлення. Лексичні, стилістичні, орфоепічні норми. Образність і виразність мовлення. Практична робота з літературними й журналістськими текстами.

15.     Мовна грамотність -  знак загальної культури людини. Функції

мови і мовна культура. Важливість правильного оформлення мовлення для журналіста. Творча робота: сірий невиразний текст творчо опрацювати, щоб він став яскравим і цікавим, привертав увагу читачів.

Знаряддя праці журналіста. (10 годин)

16. Інструментарій журналіста як важлива складова засобу діяльності журналіста.

17. Робочий блокнот журналіста -  основні правила ведення нотаток. Як відбирати і впорядковувати матеріал, який необхідно занотувати. Практична робота: запис бесіди двох осіб, або занотовування виступу ведучого телевізійних новин.

18. Записник: найкращий помічник журналіста. Як і яку інформацію зберігати в ньому. Можливі рубрики записника. Оформлення записників юних журналістів.

19. Диктофон: плюси та мінуси використання. Практична робота з диктофоном.

20. Телефон в роботі журналіста. Як правильно їм користуватися. Телефонний етикет. Рольова гра «В мене задзвонив телефон».

21. Комп’ютер та його невичерпні можливості для отримання, збереження та обробки інформації.

Поняття жанру в журналістиці. Жанри сучасної журналістики. (6 годин)

22. Поняття «жанр». Термін «жанр» в літературі й журналістиці, спільне та відмінне.

23. Знайомство з системою жанрів журналістики.

24. Практична робота з визначення основних якостей, відмінностей, притаманних тим чи іншим жанрам. Робота з друкованими ЗМІ.

Журналістика факту й журналістика думки. Факт і його оцінка в журналістському творі. (8 годин)

25. Авторський задум. Як цікавий задум цікаво реалізувати. Практична робота: описати власний авторський задум (чи редакційне завдання), намітити план його реалізації.

26.  Поняття «факт». Факт  та його оцінка в журналістському творі. Достовірні й недостовірні факти. Обговорення запропонованих педагогом фактів.

27. Факт, думка, слово – три складові журналістської творчості. Журналістика факту і журналістика думки. Порівняння підходів до журналістики. Аналіз газетних публікацій.

Новини як основа журналістики факту. (8 годин)

28. Що таке новина. Чому і коли подія стає новиною. Що допомагає інформації стати новиною.

29. Головні питання професійно підготовленої журналістської інформації. Практична робота: побудова новини за цими ключовими питаннями.

30.Параметри новин. Фактори, завдяки яким події стають достатньо цікавими, щоб стати новинами у ЗМІ. Практична робота: оцінювання поданих в газетах статей з точки зору параметрів і факторів, відбір тем для статей із запропонованих керівником з точки зору їх цікавості для аудиторії.

Інформаційні жанри журналістики. (40 годин)

31. Загальна характеристика інформаційних жанрів журналістики. Головне покликання цієї групи жанрів. Робота з пресою щодо визначення матеріалів, написаних в інформаційних жанрах.

32. Замітка в системі інформаційних жанрів журналістики. Оперативність та простота замітки. Різновиди заміток:  хроніка, замітка, розширена замітка, репліка. Особливості збирання інформації для замітки. Побудова замітки. Лід, його типи й особливості побудови. Мова жанру. Робота з газетами: визначення матеріалів цього жанру на газетних шпальтах, аналіз заміток, написаних професійними журналістами. Практична творча робота: вибір теми, збирання інформації, написання матеріалу в жанрі «замітка».

33. Звіт як інформаційний жанр. Стильові та жанрові ознаки звіту. Види звітів: загальний, тематичний, звіт «з приводу» (або звіт-роздум). Розгорнутий та стислий звіти. Мова звітів. Робота з газетами: визначення матеріалів цього жанру на газетних шпальтах, аналіз звітів, написаних професійними журналістами. Практична творча робота: написання звіту зі зборів класу, про спортивні змагання, виставку у міському краєзнавчому музеї.

34. Особливості репортажу, його відмінність від інших інформаційних жанрів. Способи збирання матеріалу для написання репортажу. Закони жанру. Подієві і неподієві репортажі, інші різновиди жанру. Робота з пресою ( пошук репортажів, їхня характеристика, виявлення основних ознак жанру). Вибір теми і специфіка збирання інформації для підготовки репортажу. Особистість журналіста в репортажі. Журналіст-репортер: специфіка роботи. Що може стати темою репортажу. Мова репортажу. Побудова матеріалу в цьому жанрі. Написання етюду «Фрагмент життя» (ситуація в магазині, на вулиці, у громадському транспорті) -  створення репортажної картинки, атмосфери події. Практична творча робота: вибір теми, збирання інформації,  написання матеріалу в жанрі репортажу ( наприклад, про шкільний захід (подієвий), про роботу гуртка позашкільного закладу (неподієвий) або на вибір гуртківців).

35. Інтерв′ю як інформаційний жанр: характеристика типових ознак. Види інтерв′ю: інтерв′ю-монолог, інтерв′ю-діалог, інтерв′ю-полілог, інтерв′ю-повідомлення тощо. Формалізовані й неформалізовані інтерв′ю. Інтерв′ю інформаційні, проблемні, особистісні. Способи обробки і подання інформації в інтерв′ю. Робота з пресою: пошук інтерв′ю, визначення видів. Підготовка й проведення інтерв′ю: мета, вивчення  теми, співрозмовника, підготовка запитань, домовленість про зустріч, місце й час бесіди, різні етапи бесіди тощо. Вдалі і невдалі запитання. Відпрацювання уміння вести розмову на конкретну запропоновану тему, наприклад: «Моє ставлення до національної культури», «Моя майбутня професія», «Батьки та діти» тощо. Колективний аналіз бесіди. Інтерв′ю колективні й індивідуальні. Круглі столи, прес-конференції, бліц-опитування, брифінги, ток-шоу. Особливості підготовки, проведення і оформлення різних видів інтерв′ю. Практична робота: прес-конференція із запрошеною на заняття цікавою людиною ( випускник ТО «Школа журналіста», відомий спортсмен, письменник, людина з унікальним хобі тощо). Бліц-інтерв′ю на вулиці, опитування телефоном. Практична робота: моделювання ситуацій, які можуть виникнути під час спілкування з респондентами. Практична робота: бліц-інтерв′ю на вулиці на актуальну тему. Підготовка авторських матеріалів.

Стіннівка. Шкільна (дитяча), молодіжна преса. (14 годин)

36. Стіннівка. Про що і як писати до стінгазети. Види стіннівок, тематика матеріалів стінної преси, жанри. Оформлення стіннівок ( вимоги до матеріалів, верстка, ілюстрації тощо). Фактори успіху, читабельності стіннівки. Підготовка макету стіннівки. Аналіз готових робіт.

37. Історія шкільної преси. Шкільні, молодіжні газети сьогодні. Види шкільних газет. Шкільна газета -  крок до демократії.

38. Чи потрібна власна газета школі? Організація роботи редакції шкільної газети. Обов′язки редколегії. Модель і концепція газети. Дизайн газети. Планування роботи редакції шкільної газети. Тематика газетних матеріалів. Де і як збирати інформацію. Жанри дитячої преси, мова і стиль. Редагування матеріалів. Аналіз запропонованих шкільних ЗМІ: плюси, мінуси.

Основні етапи роботи над випуском газетного номера. (8 годин)

39. Хто і як працює над газетою? Визначення факторів, що впливають на вигляд газети. Основні етапи роботи над випуском газетного номера. Знайомство з усіма стадіями виробництва газети.

40. Поняття «макет», «верстка». Шпальта і сторінка газети. Складання макетів газетної шпальти.

Етичні засади роботи журналіста. (10 годин)

41. Моральність – загальнолюдська чеснота. Поняття «етика», «право». Професійна етика. Обговорення життєвих ситуацій: етичність або неетичність вчинків людей.

42. Журналістська етика. Міжнародні принципи журналістської етики. Кодекс професійної етики українського журналіста. Обговорення головних положень Українського кодексу. Самостійна робота по картках: як юний журналіст вчинив би у запропонованій ситуації і чому.

Творча майстерня журналіста. Джерела інформації, методи збирання інформації. (26 годин)

43. Розвиток художньої майстерності журналіста (опис предмета, події, твір на запропоновану тему). Уміння відійти від звичних уявлень, стереотипів мислення. Літературні етюди. Літературні ігри: продовжити матеріал, придумати початок газетної статті.

44. Збирання інформації. Що залежить від журналіста? Особистісні якості журналіста.

45. Джерела інформації: офіційні й неофіційні, профільні й непрофільні, «живі» та «мертві».  Практична робота: визначення джерел інформації, які могли бути використані при підготовці газетних матеріалів, запропонованих керівником для аналізу.

46. Інтерв′ю як метод збирання інформації. Типи інтерв′ю «хто» і «що». Прес-конференція як метод збирання інформації. Особливості обробки зібраного матеріалу. Практична робота: збирання інформації методом інтерв′ю на запропоновану керівником тему.

47. Метод спостереження. Види спостереження. Плюси та мінуси цього методу збирання інформації. Роль деталі в журналістиці. Використання методу спостереження для підготовки матеріалів у різних жанрах. Практична творча робота: опис людини в процесі її професійної діяльності.

48. Робота з документальними джерелами інформації. Документ в журналістиці, його різновиди. Варіанти використання документів при підготовці журналістських матеріалів.

49. Експеримент в журналістиці. Особливості методу моделювання ситуацій.

50. Перевірка достовірності даних, отриманих різними методами збирання інформації.

Заголовок. (12 годин)

51. Історія заголовка у друкованих ЗМІ. Заголовок: важливість вибору влучного слова або словосполучення. Відповідність заголовка жанру та змісту матеріалу. Види і типи заголовків. Заголовковий комплекс. Вимоги до заголовка.

52. Методика роботи над заголовком. Аналіз заголовків різних друкованих ЗМІ: плюси та мінуси. Практична робота: підбір (створення) заголовків до запропонованих керівником публікацій. Використання прислів′їв, приказок, крилатих висловів, рядків з відомих пісень, віршів тощо при виборі заголовка.

Мова і стиль журналістського твору. Редагування текстів. (32 години)

53. Мова і стиль газети. Стилістика творів у ЗМІ. Газетно-публіцистичний стиль: особливості. Найбільш уживана лексика у ЗМІ. Стилістика інформаційних жанрів. Стилістичний аналіз запропонованих керівником фрагментів текстів.

54. Типи мовленнєвих помилок у засобах масової інформації. Мовна надмірність або недостатність, неточність слововживання, необґрунтоване використання слів іншого стилю мови, повторювання слів, логічні помилки тощо. Газетні штампи, канцеляризми, «ляпи». Практична робота: виправлення помилок у запропонованих керівником журналістських текстах.

55. Поняття про редагування тексту. Основні вимоги. Види правок. Особливості читання матеріалів редактором. Редагування запропонованих керівником текстів -  підготовка матеріалів до друку. Саморедагування: виправлення власних творчих робіт, написаних на початку навчального року.

56. Коректура. Правила коректури. Коректурні знаки: групи, використання. Професійні вимоги до коректора. Закріплення теоретичних знань виконанням вправ з коректури.

Підсумкові заняття. (4 години)

57. Закріплення вивченого за рік матеріалу. Вікторини, конкурси, самоперевірки. Підготовка залікових матеріалів в одному з вивчених інформаційних жанрів. Перевідний іспит із залученням журналістів-практиків. Перехід на наступний навчання.

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Що повинні знати слухачі І року навчання: поняття журналістики, її місця в суспільстві; історію журналістики; що є системою засобів масової інформації; функції журналістики і принципи журналістської діяльності; норми української літературної мови; інструментарій журналіста і як їм користуватися; поняття «жанр» і «жанр в журналістиці»; систему жанрів журналістики; поняття «факт» і «новина» в журналістиці; інформаційні жанри, особливості кожного з них: замітка, звіт, репортаж, інтерв′ю; види стіннівок і дитячих газет, особливості підготовки матеріалів до них і їхнього оформлення; основні положення журналістської етики; види заголовків і вимоги до них; які існують джерела інформації і методи збирання інформації; поняття мови і стилю газети, особливості газетно-публіцистичного стилю; типи мовленнєвих помилок у ЗМІ, поняття про редагування тексту, види правок; що таке коректура і правила коректури; основні етапи роботи над газетою.

Що повинні вміти слухачі І року навчання: вільно оперувати  основними термінами журналістики, такими як ЗМІ, жанр, журналістика, інформаційні жанри, замітка, звіт, репортаж, інтерв′ю; виділяти особливості кожного з існуючих ЗМІ; мати змогу підготувати матеріал у будь-якому з інформаційних жанрів; оформити стіннівку і підготувати для неї матеріали; орієнтуватися в основних положеннях кодексу професійної етики журналіста, застосовувати їх на практиці; вільно підбирати усі види заголовків до будь-яких журналістських матеріалів; знаходити цікаві теми для публікацій і збирати достатньо інформації для їх написання; володіти усіма методами збирання інформації; знаходити мовленнєві помилки в журналістських текстах; використовувати необхідні види правок при редагуванні текстів; володіти правилами коректури і застосовувати їх на практиці.

 

ТО «ЮНІ ЖУРНАЛІСТИ» ІІ рік навчання, основний рівень

ІІ курс «Юні журналісти»

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ з/п

                                тема

години

усього

теор.

практ.

1.

Організаційні заняття. Повторення вивченого на І курсі «Юні журналісти».

6

2

4

2.

Організація роботи редакції газети. Планування в роботі журналіста.

8

4

4

3.

Місце та роль журналіста в процесі функціонування ЗМІ. Права та обов′язки.

8

6

2

4.

Спеціалізація журналіста.

6

2

4

5.

Тематика матеріалів у ЗМІ.

16

8

8

6.

Журналістська етика.

12

8

4

  7.

Українське законодавство про ЗМІ. Правове регулювання відносин суспільства і засобів масової інформації.

6

4

2

   8.

Свобода слова – свобода журналіста.

6

4

2

   9.

Система жанрів журналістики. Фактори жанроутворення.

6

4

2

10.

Аналітичні жанри.

46

    18

28

11.

Журналістське розслідування – наймолодший жанр аналітичної журналістики.

10

     6

4

12.

Практична стилістика. Літературне редагування.

22

10

12

13.

Реклама.

14

8

6

14.

Паблік рілейшнз.

14

8

6

15.

Концепція ЗМІ. Техніка оформлення газети.

20

   12

8

16.

Культура мовлення в роботі журналіста. Культура ведення дискусії.

12

6

6

17.

Підсумкові заняття.

4

-

4

                                                                        Усього:

216

110

106

 

                Організаційні заняття. Повторення вивченого на І курсі «Юні журналісти». (6 годин)

1.       Обговорення плану роботи на навчальний рік. Бесіди на теми «Як я

провів літо», «Моє співробітництво з газетами влітку». Творча робота в одному з вивчених жанрів «Літо, що минуло».

2.       Повторення вивченого в минулому році. Аналіз творчих робіт:

стилістичні, логічні, жанрові та інші помилки.

Організація роботи редакції газети. Планування в роботі журналіста. (8 годин)

3.       Організація роботи редакції газети. Основні принципи. Особливості

журналістської діяльності. Структура редакції. Редколегія. Секретаріат редакції. Відділи. Рольова гра «Один день з життя редакції».

4.       Планування роботи редакції. Перспективне планування. Місячний

план. Потижневе планування та план чергового номера. Індивідуальний творчий план журналіста. Практична робота зі складання перспективного плану роботи редакції та плану чергового номера газети.

Місце та роль журналіста в процесі функціонування ЗМІ. Права та обов′язки. (8 годин)

5.       Фах журналіста та його професійні заповіді. Права та обов′язки.

6.       Якості, притаманні журналістові. Творчі особливості журналістів

залежно від їхніх функцій і видів діяльності. Необхідні знання, вміння для різних посад творчих працівників ЗМІ: редактор, заступник редактора, відповідальний секретар, завідуючий відділом, кореспондент, тележурналіст в кадрі та поза ним тощо.

Спеціалізація журналіста. (6 годин)

7.       Жанрова спеціалізація журналіста: особливості, плюси та мінуси.

8.       Тематична спеціалізація журналіста. Аналіз творчого доробку відомих

українських журналістів-газетярів, які пишуть «на одну тему».

Тематика матеріалів у ЗМІ. (16 годин)

9.       Опитування слухачів, виявлення у них тяжіння до тієї чи іншої теми

(політика, економіка, спорт, культура тощо), обізнаності в кожному з напрямків. Поняття «розробки теми». Аналіз періодичних видань щодо тематики головних матеріалів, рубрикації.

                10. Новина як основа будь-якого періодичного видання. Особливості роботи репортера. Роль новини для ЗМІ. Практична індивідуальна робота: конкурс на кращу новину.

11. Політика у ЗМІ. Особливості висвітлення цієї теми. Визначення кола

знань, котрими повинен володіти журналіст, який пише на політичні теми. Пошук, вибір теми. Практична робота: проведення бліц-опитування на актуальну політичну тему з наступним аналізом зібраної інформації.

12.    Економіка у ЗМІ. Промисловість і сільське господарство. Завдання

журналіста у висвітленні цієї тематики. Ознайомлення з економічною термінологією. Довідкова економічна література. Практична індивідуальна робота: збирання інформації і підготовка матеріалу про одне з промислових підприємств міста ( фермерських господарств району).

13.     Тема екології в ЗМІ. Охорона здоров′я на сторінках газет. Визначення

глобальних, національних, обласних і місцевих екологічних проблем. Знайомство з місцевими природничими замовниками, заповідниками. Практична робота: твір-роздум на теми екології.

14.    Культура і мораль у ЗМІ. Важливість цієї тематики в питаннях

виховання морально здорового культурного суспільства. Аналіз публікацій ЗМІ на цю тему. Практична творча робота: написання матеріалу на тему «До 16 і старші в сучасному світі».

15.     Кримінал і право. Важливість кримінально-правової тематики в

питаннях профілактики правопорушень. Аналіз телевізійних програм на цю тему.

                16. Спортивна тематика у ЗМІ. Що повинен знати і вміти спортивний коментатор і оглядач? Особливості роботи над спортивною рубрикою в газеті. Огляд спортивних ЗМІ.

Журналістська етика. (12 годин)

16.    Журналістська етика. Закріплення знань, отриманих раніше.

Специфіка відносин журналіста з аудиторією, героями публікацій та колегами. Розігрування ситуацій.

17.     Повсякденна етика. Мовленнєвий етикет. Культура листування (в

тому числі – за допомогою Інтернету). Етичні норми поведінки в громадських місцях. Культура поведінки за столом. Діловий етикет. Телефонний етикет. Почуття міри, такт. Зовнішній вигляд журналіста (одяг, зачіска, аксесуари) – у відповідності до ситуації.

Українське законодавство про ЗМІ. Правове регулювання відносин суспільства і засобів масової інформації. (6 годин)

18.    Законодавча база діяльності ЗМІ в Україні. Огляд законів, які

стосуються роботи журналіста: Конституція України, Закони «Про інформацію», «Про друковані ЗМІ», «Про телебачення і радіомовлення» тощо.

19.     Судова система і журналістика: особливості взаємин.

Свобода слова – свобода журналіста. (6 годин)

20.    Поняття «свобода». Свобода творчості.

21.    Свобода слова – вияв демократії. Свобода преси. Внутрішня свобода

журналіста. Свобода слова і законодавство.

Система жанрів журналістики. Фактори жанроутворення. (6 годин)

22.    Журналістські жанри як різноманітні форми відображення дійсності.

Історія виникнення деяких жанрів. Фактори жанроутворення.

23.Огляд існуючих груп жанрів. Робота з пресою: визначення інформаційних  жанрів.

Аналітичні жанри. (46 годин)

24.    Загальна характеристика групи аналітичних жанрів. Місце аналітичних

жанрів в газеті.

25.     Кореспонденція. Типи кореспонденцій. Основні риси кореспонденції. Як працювати

над кореспонденцією? Аналіз як головна прикмета жанру. Робота з пресою: аналіз тематики кореспонденцій, заголовків, композиції. Підготовка кореспонденції слухачами на тему «Організація дозвілля молоді в нашому місті».

26.    Стаття, різновиди статей. Особливості жанру, його відмінність від

кореспонденції. Роль факту в статті. Вибір теми та її вивчення як головна мета статті. Мова статті. Самостійна творча робота слухачів над проблемною статтею.

27.     Коментар. Характеристика жанру, його особливості. Робота з газетами

(аналіз матеріалів у цьому жанрі).

28.    Огляд як жанр. Основні елементи жанру. Види оглядів. Огляд ЗМІ.

Його різновиди, вимоги до жанру. Підготовка оглядів преси гуртківцями.

29.    Лист, огляд листів. Характеристика жанрів. Способи використання їх у

ЗМІ. Практична робота: взявши за основу запропонований керівником лист, підготувати власний аналітичний матеріал.

30.    Рецензія, види рецензій. Методика роботи над нею. Об′єкт рецензії.

Що головне під час рецензування твору? Практична робота: написання рецензії на прочитаний літературний твір.

31.     Творчі години: вибір теми. Збирання матеріалу та його обробка в

одному з вивчених аналітичних жанрів. Аналіз робіт.

Журналістське розслідування – наймолодший жанр аналітичної журналістики. (10 годин)

32.    Журналістське розслідування як аналітичний жанр, його складові

компоненти. Елементи інших жанрів в розслідуванні. Типи розслідувань.

33.     Методи роботи над розслідуванням. Джерела розслідування,

систематизація, перевірка фактів. Правило равлика. Правило наближення інтересів. Головна вимога професії журналіста «Не нашкодити».

 Практична стилістика. Літературне редагування. (22 години)

34.    Поняття «стилістика», «стиль». Огляд функціональних стилів мови:

науковий, офіційно-діловий, художньо-літературний, розмовний, газетно-публіцистичний. Характеристика газетно-публіцистичного стилю. Лексичні, фразеологічні, синтаксичні та інші засоби стилістики. Спільне та відмінне між літературними та публіцистичними текстами. Практична робота: написання уривків, які б ілюстрували кожен зі стилів.

35.     Особливості редагування газетних матеріалів -  складові частини

процесу. Загальні принципи редагування. Методика роботи редактора. Правки. Автор і редактор. Редакторський аналіз тексту. Редагування газетних матеріалів гуртківцями.

Реклама. (14 годин)

36.    Міжнародний кодекс про рекламу. Закон України «Про рекламу».

Поняття «реклама». Форма, структура рекламного звернення. Вимоги до реклами. Оголошення.

37.     Реклама у ЗМІ. Плюси та мінуси різних типів реклами. Практикум.

Паблік рілейшнз. (14 годин)

38. Зв′язок з громадськістю як одна з форм симбіозу діяльності ЗМІ та реклами. Основні риси паблік рілейшнз. Напрямки піару, засоби і прийоми. Паблісіті. Журналістика і ПР – спільне і відмінне. Практична робота: розробка піар-кампанії фірми (особи) – на вибір слухачів.

Концепція ЗМІ. Техніка оформлення газети. (20 годин)

39. Концепція газети. Номер газети як єдине ціле. Основні принципи оформлення газети. Макет, верстка. Постійні газетні елементи. Шрифти, оформлення заголовків. Ілюстрації. Композиція газети. Практична робота: на основі запропонованих матеріалів скласти макет газетної шпальти.

Культура мовлення в роботі журналіста. Культура ведення дискусії. (12 годин)

40. Основи культури мовлення. Норми української літературної мови. Точність й чистота мовлення. Орфоепічні, синтаксичні норми і поширені відхилення від них. Образність і виразність мовлення. Важливість володіння культурою мови для журналіста.

41. Дискусія, дебати, полеміка. Культура ведення дискусії. Культура ділової мови. Культура спілкування телефоном.

Підсумкові заняття.(4 години)

42. Творча зустріч з журналістами ЗМІ регіону. Оформлення авторських добірок публікацій. Перевідний іспит на ІІІ рік навчання.

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Що повинні знати слухачі ІІ року навчання: основні принципи організації роботи редакції, якості журналіста, його роль в діяльності ЗМІ; необхідні знання і уміння творчих працівників ЗМІ; глибоке знання принципів журналістської етики, специфіку відносин журналіста з аудиторією, героями публікацій, колегами; законодавчу базу діяльності ЗМІ; поняття «реклама» та «піар»; систему жанрів журналістики та принципи жанроутворення; особливості кожного з аналітичних жанрів; функціональні стилі мови, їхні основні риси; методику роботи редактора; особливості оформлення періодичних видань.

Що повинні вміти слухачі ІІІ року навчання: займатися само редагуванням, самоаналізом; планувати роботу ЗМІ, газетний номер; писати матеріали в газету в інформаційних та аналітичних жанрах; визначати джерела, методи збирання інформації для написання матеріалів різної тематики; готувати рекламні тексти та розробляти піар-кампанії; застосовувати на практиці знання журналістської етики; виконувати стилістичний аналіз тексту; готувати макети газетних шпальт; володіти всіма навичками, необхідними в журналістській роботі.

 

ТО «ЮНІ ЖУРНАЛІСТИ» ІІІ рік навчання, вищий рівень

ІІІ курс «Юні журналісти»

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ з/п

                                тема

години

усього

теор.

практ.

1.

Організаційні заняття. Повторення вивченого на ІІ курсі «Юні журналісти».

6

2

4

2.

Загальні закономірності журналістської творчості.

14

8

6

3.

Журналістський текст – носій інформації. Відображення дійсності у ЗМІ. Основні етапи роботи над журналістським твором.

12

6

6

4.

Тема, проблема, ідея  журналістського матеріалу.

12

6

6

  5.

Композиція журналістського твору.

10

6

4

   6.

Художньо-публіцистичні жанри журналістики.

28

14

14

7.

Сатиричні жанри.

12

   6        

6

8.

 Інфографія – візуальна інформація у друкованих ЗМІ.

12

8

4

9.

Публіцистика як вершина журналістики.

4

4

-

10.

Журналістика як четверта влада.

6

4

2

11.

Риторика як важлива складова діяльності журналіста.

14

6

8

12.

Радіожурналістика. Особливості діяльності.

18

10

8

13.

Телебачення і тележурналістика.

    22

12

10

14.

Журналістика й Інтернет.

20

10

10

15.

Соціологія і діяльність ЗМІ.

12

6

6

16.

Етика і право в роботі журналіста.

6

4

2

17.

Журналістська освіта в Україні.

4

2

2

18.

Підсумкові заняття.

4

-

4

                                                                        Усього:

216

114

    102

 

Організаційні заняття. Повторення вивченого на ІІ курсі «Юні журналісти». (6 годин)

1. Повторення вивченого в минулому році (бесіда-опитування

слухачів). Самостійна творча робота за темою «Що важливіше: я в журналістиці чи журналістика в мені».

2.       Дискусія за вище означеною темою  та обговорення творчих робіт.

Підготовка доповідей та виступи слухачів за темами «Журналістика як

форма громадської та літературної діяльності», «Журналістика як професія», «Журналістика як система ЗМІ».

Загальні закономірності журналістської творчості. (14 годин)

3.       Стимулювання та мотиви журналістської діяльності. Загальні

закономірності журналістської творчості.  Поняття «професіоналізм». Критерії та рівні професіоналізму. Інтереси й здібності та їхня роль в творчій діяльності. «Геній», «професіонал», «юнкор» - визначення рівня професіоналізму слухачів. 

4.       Індивідуальний стиль й творчий метод. Зустріч з журналістом однієї з

редакцій «Як народжується тема журналістського твору».

5.       Методи журналістської творчості: традиційні методи журналістського

пізнання (бесіда, спостереження, документ), методи інших наук в журналістиці ( літературознавство, психологія, історія, логіка тощо).

Журналістський текст – носій інформації. Відображення дійсності у ЗМІ. Основні етапи роботи над журналістським твором. (12 годин)

6.       Загальне поняття тексту. Журналістський текст як носій інформації.

Інформація, її якості. Види інформації за засобами передання й сприйняття. Види інформації за ступенем суспільної значущості. Факт – основа журналістського твору. Робота з пресою: знайти в обраних журналістських матеріалах факти, що були поштовхом до народження публікації.

7.       Функції журналістського тексту. Вплив типу, спрямованості видання

та його якісно-кількісних характеристик ( зміст, аудиторія, тираж, формат, кількість шпальт, рубрикація тощо) на журналістський текст. Підготовка оглядів газет.

Тема, проблема, ідея  журналістського матеріалу. (12 годин)

8.       Особливості журналістського твору, параметри його якості.

Оцінювання слухачами запропонованих керівником текстів з друкованих ЗМІ за цими параметрами.

9.       Авторський задум, проблема як основа журналістського матеріалу.

10.    Народження теми. Конкретизація й деталізація теми. Практична

робота для слухачів: скласти план роботи над темою майбутньої публікації, визначити коло джерел інформації.

11.    Ідея журналістського твору: зміст й образний орієнтир для аудиторії.

Практична робота: прочитати статтю в газеті, визначити її ідею, назвати п′ять ключових слів, які визначають  головний зміст статті.

Композиція журналістського твору. (10 годин)

12.    Змістова структура журналістського тексту як план, що допомагає

аудиторії належним чином сприймати авторську концепцію. Основні й другорядні елементи тексту.

13.    Композиція літературного твору. Закони композиції в журналістиці.

Внутрішня й зовнішня композиція. Типові засоби композиції: антикульмінаційна, кульмінаційна побудови, піраміда, кільце. Різновиди «лідів» в журналістських творах. Сюжет і композиція. Визначення видів композиції в запропонованих керівником публікаціях. Творча робота: складання композиційного плану власного журналістського матеріалу на вільну тему.

Художньо-публіцистичні жанри журналістики. (28 годин)

14.    Загальна характеристика групи, її основні ознаки. Робота з пресою.

15.    Замальовка. Жанрові особливості. Специфіка роботи над замальовкою.

Вміння бачити для журналіста-публіциста. Спільне та відмінне між замальовкою та репортажем. Зображувальні засоби замальовки. Робота з пресою: визначити тему публікацій цього жанру, мету, яким чином автор її досягає. Збирання матеріалу для написання замальовки. Замальовки пейзажні, портретні, сюжетні. Творча робота над замальовкою за темою, запропонованою керівником.

16.    Нарис як жанр. Особливості жанру. Спільне та відмінне між нарисом

та оповіданням. Роль факту у нарисі. Мова нарису. Роль діалогу, пейзажу тощо. Засоби експресивності нарису. Художній домисел у нарисі. Специфіка збирання матеріалу, психологія спілкування з героями. Портретний, проблемний, дорожній нариси. Зустрічі з героями майбутніх нарисів. Практична робота над нарисом. Аналіз робіт відомих нарисовців.

17.     Есе (есей). Загальна характеристика. Особливості жанру. Мова есе,

його художність, філософічність. Спільне та відмінне з нарисом та оповіданням. Ефект «думок вголос». Образність розповіді у есе. Роль асоціацій. Знайомство з творчістю відомих письменників-есеїстів. Самостійна творча робота над есе.

Сатиричні жанри. (12 годин)

18.    Сатира і гумор. Іронія і сарказм. Сатиричні жанри як підгрупа

художньо-публіцистичних жанрів. Загальна характеристика.

19.     Фейлетон -  найпоширеніший сатиричний жанр журналістики. Види

фейлетонів. Найважливіші ознаки фейлетону. Сатирична типізація. Вибір теми для написання фейлетону. Мовне дослідження побудови фейлетонів відомих українських авторів. Самостійна робота слухачів над фейлетоном.

                20. Памфлет та малі сатиричні жанри: байка, гумореска, пародія, епіграма. Огляд газет щодо використання ними сатиричних жанрів.

Інфографія – візуальна інформація у друкованих ЗМІ. (12 годин)

20.     Інфографія  - зображувальна журналістика, та її арсенал: фотознімки,

малюнки, діаграми, мапи, схеми, графіки тощо. Інфографія як самостійна група жанрів та як доповнення до текстової журналістики.

21.    Значення ілюстрацій в друкованих ЗМІ. Види ілюстрацій. Форма,

розмір і розташування ілюстрацій в газеті.

Публіцистика як вершина журналістики. (4 години)

22.Публіцистика як вершина журналістики. Предмет публіцистики. Функції публіцистики.

Журналістика як четверта влада. (6 годин)

22.    Три гілки влади як набуток демократії.

23.    Четверта влада – журналістика. Свобода преси та економіка. Тиск на

ЗМІ ( огляд ситуації в світі та Україні).

Риторика як важлива складова діяльності журналіста. (14 годин)

24.     Поняття про риторику. Риторика – попередниця журналістики.

25.     Види красномовства. Основи ораторської майстерності. Мистецтво

мовлення, мистецтво слова. Психологічні особливості усного мовлення. Культура монологічного мовлення. Методика підготовку усного виступу. Навички оратора ( ясність мовлення, міміка, жести, відносини зі співрозмовником тощо). Як впливати на слухачів: спілкування їхньою мовою, встановлення зорового контакту. Як не боятися публічних виступів. Практична робота: самопрезентація.

26.    Основи ведення дискусії. Уміння ставити запитання і відповідати на

них. Дебати.

          27.Художні елементи та літературні засоби в мовленні оратора. Практична робота: аналіз виступів ведучих телебачення.

Радіожурналістика. Особливості діяльності. (18 годин)

28.    Історія радіо, радіомовлення. Роль і місце радіомовлення в системі

засобів масової інформації. Сучасне радіомовлення в Україні.

29.    Типологія і жанри радіомовлення. Практична робота: продумати

концепцію радіопрограми для дітей та юнацтва.

30.    Мова радіо.

31.     Методика роботи радіожурналіста. Мовленнєві аспекти діяльності

радіожурналіста. Психологічні аспекти роботи радіожурналіста.

Телебачення і тележурналістика. (22 години)

32.     Історія телебачення. Роль і місце телебачення в системі

засобів масової інформації. Розвиток телебачення в Україні.

33.    Типологія і жанри телебачення.

34.     Мова телебачення. Спільні та відмінні риси з мовою друкованих ЗМІ

та радіо. Практична робота: обрати тему, підготувати початок репортажу (для газети, радіо, телебачення) на будь-яку тему. Аналіз особливостей роботи над репортажем для різних ЗМІ.

35.     Методика роботи тележурналіста. Мовленнєві аспекти діяльності

тележурналіста. Психологічні аспекти роботи тележурналіста.

Журналістика й Інтернет. (20 годин)

36. Історія світової комп′ютерної мережі

37. Інтернет – джерело інформації. Головні риси інтернет-інформації.

38. Інформаційні агентства. Новини електронною поштою. Знайомство з новинними сайтами. Практична робота: підготовка огляду інтернет-новин на певну тему.

39. Інтернет-газети. Електронні версії друкованих видань, телевізійних каналів та радіостанцій.

Соціологія і діяльність ЗМІ. (12 годин)

40. Поняття соціології як науки. Виникнення і розвиток соціології.

41. Журналістика і соціологія: досвід взаємодії. Методи соціологічних досліджень у журналістській творчості.  Опитування. Соціологічні інтерв′ю. Анкетування.

42. Соціологічна служба редакції ЗМІ. Зворотній зв′язок ЗМІ  з аудиторією. Практична робота: опитування певної аудиторії на запропоновану керівником тему, узагальнення, підготовка аналітичного матеріалу.

Етика і право в роботі журналіста. (6 годин)

43. Етика і право: у чому спільність, у чому різниця.

44. Етична позиція та моральна відповідальність журналіста. Складники професійної етики. Типові порушення журналістської етики. Від чого залежить етична позиція журналіста. Рольові ситуаційні ігри.

Журналістська освіта в Україні. (4 години)

45. Журналістика як спеціальність. Журналістська освіта в Україні: огляд вищих навчальних закладів, особливості навчання в них. Творчі конкурси.

46. Тренінгові заняття «Майстерня слова».

Підсумкові заняття. (4 години)

47. Оформлення авторських добірок публікацій. Іспит за підсумками навчання в «Школі журналіста». Екскурсія до редакції ЗМІ регіону (телебачення чи радіостанція).

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Що повинні знати слухачі ІІІ року навчання: загальні закономірності журналістської творчості; поняття журналістського тексту; види інформації; поняття факту як основи журналістського твору; функції журналістського тексту; поняття теми, проблеми, ідеї журналістського матеріалу; композицію твору у журналістиці; все про художньо-публіцистичні жанри; сатиричні жанри журналістики; інфографію; що таке риторика; особливості радіомовлення і телебачення; Інтернет  і його місце в системі ЗМІ; соціологія та її зв′язок з журналістикою; поняття моральної та правової відповідальності журналіста.

Що повинні вміти слухачі ІІІ року навчання: використовувати різні методи журналістської творчості; працювати з текстом і фактами; визначати функції журналістського тексту; визначати тему, проблему, ідею журналістського твору; будувати журналістський матеріал за певною композицією; визначати в друкованих ЗМІ художньо-публіцистичні, сатиричні жанри, писати матеріали в цих жанрах; вирізняти різні ілюстрації у ЗМІ, вміти робити фотознімки за певними вимогами; готувати усні виступи з використанням образних елементів; вести дискусію, брати участь у дебатах; орієнтуватися в особливостях електронних ЗМІ, готувати журналістські матеріали для радіо, телебачення; використовувати соціологічні методи в роботі журналіста; використовувати на практиці знання етичних засад роботи журналіста.


 Список літератури, використаної при створенні програми та рекомендованої педагогам і слухачам для використання в навчально-виховному процесі

1.              Андриенко Л.Н. Мы – коллеги. Формирование межличностных отношений в редакционном коллективе. - К., 1989.

2.              Арнаудов М. Психология литературного творчества. -  М., 1970.

3.              Вартанов Г.І. Короткий довідник газетного працівника. -  К., 1989.

4.              Введение в литературоведение. Под редакцией Поспелова Г.Н. - М., 1983.

5.              Ворошилов В.В. Журналистика, -  СПб., 1999.

6.              Вуароль М. Гід газетяра. - К., 2000.

7.              Головченко Г. Как сделать школьную газету? -  Николаев, 2004.

8.              Горбачук В.Т., Зоц І.О., Романько В.І. Основи журналістики. -  Слов′янськ, 2002.

9.              Горбов В.М.. Заблоцький В.П. Методика написання науково-дослідницької роботи за курсом «Дослідник», - Д., 2004.

10.           Григорян М. Пособие по журналистике. - М., 2007.

11.           Дедурина С.И. Основы творческой и научно-исследовательской работы. -  Красный Лиман, 2008.

12.           Журналістське розслідування. Упорядкування Лазарєва А., Чайка І. -  К., 2004.

13.           Засорина Т., Федосова Н. Профессия  -  журналист. -  Р.-на-Д., 1999.

14.           Іванов В. Техніка оформлення газети. -  К., 2000.

15.           Іванченко Р.Г. Літературне редагування. -  К., 1983.

16.           Карпенко В. Основи професіональної комунікації. -  К., 2002.

17.           Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови. -  К., 1987.

18.           Кордун П.П. Збірник вправ із стилістики. -  К., 1987.

19.           Кукушкин В.А. Стенгазета в твоем коллективе. - М., 1977.

20.           Культура української мови. За ред. Русанівського А.М. – К., 1990.

21.           Мельник Г.С., Тепляшина А.Н. Основы творческой деятельности журналиста. – СПб., 2008.

22.           Михайлин І.Л. Основи журналістики. – Х., 2000.

23.           Оформление периодических изданий. Под ред. Киселева А.П. – М., 1988.

24.           Пазяк О.М., Кисіль Т.Г. Українська мова і культура мовлення. – К., 1995.

25.           Попов В.В., Гуревич С.М. Производство и оформление газеты. – М., 1977.

26.           Прокопенко І.В., Гутянська О.В. Техніка газетної справи. – К., 1989.

27.           Прохоров Е.П. Введение в журналистику. – М., 1988.

28.           Рабочая книга редактора районной газеты. Под ред. Засурского Я.П. – М., 1988.

29.           Ромат Е.В.  Реклама. – К., 2000.

30.           Теория и практика сочинений разных жанров. Сост. Ладыженская Т.А.. Зепалова Т.С. – М.. 1990.

31.           Ученова В.В. Беседы о журналистике. – М., 1985.

32.           Цукасов С.В. Эффективность прессы. – М., 1986.

33.           Эверетт Д. Учебное пособие репортера. – К., 1999.

34.           Энциклопедический словарь юного литературоведа. Сост. Новиков В.И. – М., 1988.

35.           Энциклопедический словарь юного филолога. Сост. Пашков М.В. – М., 1984.

36.           Періодичні видання України.

37.           Художня література для практичних занять  - у відповідності до програм загальноосвітніх шкіл.

 

 


Немає коментарів:

Дописати коментар